Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Приложението на ЗДДС при префактуриране на битови разходи е един от най- често дискутираните въпроси, поради което в следващато изложение ще бъдат разгледани по-подробно случаите на префактуриране на разходи по сметки за ел. енергия, вода и др. от: - нерегистриран по ЗДДС наемодател- физическо лице на регистриран за целите на ДДС наемател- юридическо лице; - нерегистриран за целите на облагането с ДДС наемодател- юридическо лице на регистриран по ЗДДС наемател- юридическо лице; и - регистриран по ЗДДС наемодател - юридическо лице на регистриран по ЗДДС наемател - юридическо лице. В тази връзка ще бъдат разгледани конкретни примери за документирането и облагането на разходи, извършени от едно за сметка на друго лице при участници в наемни взаимоотношения с различен правен и данъчен статут, както и породените при това за тях данъчни последствия. В примерите ще се наблегне на следните въпроси: - налага ли се префактуриране и кога; - когато се префактурира, начислява ли се ДДС; - при какви обстоятелства физически лица- наемодатели, могат да издадат фактура с ДДС; - как, когато не се префактурира с начислено ДДС, регистрираният по ЗДДС наемател може да ползва данъчен кредит за данъкът, включен в сумата за ползваните от него доставки; - фактура, с която се префактурира такъв разход, с каква дата и за какъв период може да бъде (може ли да се префактурира минал период или по-дълъг период - напр. януари-март в една фактура - или трябва да е всеки месец за месец и издадена в същия месец както фактурата за доставката). Преди да бъдат пояснени конкретните задължения на участниците във връзка с префактуриране на разходи при наемни взаимоотношения, ще бъдат дадени общи пояснения относно особеностите, с които е свързано документирането и облагането с ДДС на разходи, свързани с доставките, които възникват при тях. Това се налага не само предвид спецификата на данъчното третиране по ЗДДС на тези доставки, но и поради коренно противоположните становища, изразени от НАП и от ВАС по въпроса. 1. Становище на НАП относно префактурирането на битови разходи Според писмо с изх. № 91-00-86 от 21.03.2007 г. на НАП относно данъчното третиране по ЗДДС на префактурираните консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др. от наемодател на наемател, за наемодателите префактурирането представлява доставка, която съпътства доставката "отдаване под наем", и следва режима за облагане на последната. Като основание за това Агенцията се позовава на чл. 232, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), според който наемателят е длъжен да плати наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта. Приложено в съчетение с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС, това води до извода че с размера на префактурираните битови разходи следва да се увеличи размерът на данъчната основа на доставките на наемните услуги като услугата за префактуриране на разходите следва режима на облагане на наемната услуга.

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв