Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  "Стоки" са всички видове предмети, пренасяни през държавната граница, включително по тръбопроводи и електропроводи, както и превозни средства, пътнически багажи и други пратки. За митническият режим, който ще се прилага е от значение произходът на стоката., тъй като с него се свързва определянето на митните сборове. Стоките произхождат от една страна, ако са изцяло получени, добити, отгледани, уловени или произведени на нейната територия. Стоките, чието производство включва участието на повече от една страна, се счита, че произхождат от страната, в която са претърпели своята последна, съществена, икономически обоснована обработка или преработка, в оборудвано за целта предприятие и довела до производството на нов продукт или която представлява важен стадий за производството. При внос в Република България на стоки с произход от страна-бенефициент могат да се ползват преференции и в тази случай се предстая сертификат за произход форма А, по образец - приложение № 6, от ППЗМ. Произходът на стоки предмет на тарифни преференции по международни споразумения, се пределят с правилата за поризход, предвидени в тези споразумения. Сертификатът за произход се представя на митническите органи при вноса и се прилага към митническата декларация. Вносът на стоки е пренасянето на стоки от друга държавна територия през държавната граница на Република България. От момента на въвеждането на митническата територия на страната стоките са под митнически надзор и могат да бъдат обект на митнически контрол в съответствие с действащите към датата на въвеждането разпоредби. Стоките са под митнически надзор до определяне на митническия им статут. Митническа декларация Оформянето на режим внос придава на чуждестранните стоки митнически статут на местни стоки. За приложимият митнически режим е от значение е митническата стойност на стоката. Митническата стойност на стоката е определената в цена стойност на стоката за митнически цели. Декларирането пред митническите учреждения се осъществява чрез специален документ наречен митническа декларация. Митническата декларация трябва да бъде подписана и да съдържа всички данни, необходими за прилагане на разпоредбите на митническия режим, за който стоките са декларирани. Към митническата декларация трябва да бъдат приложени всички документи, нормативно определени за разрешаване на митническия режим, за който стоките са декларирани. Тези стоки се облагат с дължими вносни митни сборове, доколкото не е предвидено друго в друг закон или и в международен договор, по който страна е Република България. Вносните митни сборове, дължими при възникване на митническо задължение, се основават на Митническата тарифа на Република Република България. Поставянето на стоките под митнически режим внос, включва декларирането на стоките пред митническите органи. Важно! Ако след датата на приемане на декларацията за внос, но преди вдигане на стоките, се намалят ставките на митата или на таксите с равностоен ефект, деклараторът има право да поиска прилагането на по-благоприятните ставки или такси. Това право не може да се ползва, когато стоките не са вдигнати по вина на декларатора. Внимание! Когато една пратка съдържа стоки с различно тарифно класиране, чието отделно деклариране води до обработка и разходи, несъответстващи на размера на дължимите вносни митни сборове, митническите органи имат право, по искане на декларатора, да приемат облагане на цялата пратка съобразно тарифното класиране на стоката с най-висока митническа ставка. Стоки, които поради тяхната употреба за специфични цели са поставени под режим внос с намалени или нулеви ставки на митните сборове или с освобождаване от митни сборове, остават под митнически надзор. Митническият надзор приключва, когато: 1. определените условия за облагане с намалени ставки на митните сборове или за освобождаване от вносни митни сборове са вече неприложими; 2. стоките са изнесени или унищожени, или 3. се разреши употребата на стоките за цели,

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв