Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  І. Данъчно третиране на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица: 1. Приходи от дивиденти в полза на български местни лица от чуждестранни лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: Дефиницията за дивидент по смисъла на ЗКПО се съдържа в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно която това е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собствения капитал на последното, включително: - доходи от акции; - доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; - скрито разпределение на печалба. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата. Видно от горепосочените законови разпоредби при разпределяне на дивидент за целите на данъчното облагане задължително следва да намалява собствения капитал на дружеството, което го разпределя. На практика това означава, че получените дивиденти, които са под формата на издаване на нови акции или дялове за увеличаване на капитала, не биха могли да се третират за данъчни цели като доходи от дивиденти, тъй като с техния размер не се намалява собствения капитал на дружеството, които ги емитира, а напротив с техния размер се увеличава собствения капитал на това дружество. При формиране на счетоводния финансов резултат българските местни лица, които са получили доходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, включват получените приходи от дивидентите в отчета за доходите, респективно в счетоводната си печалба, която служи за данъчна основа при данъчното облагане на тези дружества с пряк корпоративен данък върху печалбата. Отчетените приходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица извън страни членки на Европейския съюз в отчета за доходите на българското местно юридическо лице не се отчитат в намаление на счетоводния финансов резултат за данъчни цели при формиране на данъчната основа и следователно подлежат на данъчно облагане по общия ред, предвиден в ЗКПО.

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв