Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  В Търговския закон, наред с правилата за образуване и прекратя-ване, твърде обстойно са регламентирани норми и изисквания за преобразуване на търговските дружества. Третирани са следните форми на преобразуване: а/чрез отделяне; б/чрез разделяне; в/чрез вливане; г/чрез сливане; д/чрез промяна на правната форма; е/чрез прехвърляне на имуществото на търговското дружество върху едноличния собственик, когато той е едноличен търговец. Уредбата на преобразуването е в чл. 261 и следващите от Търговския закон. Правна уредба на сливането на търговски дружества Правната уредба на преобразуването на търговски дружества чрез сливане е дадена в чл. 262а от Търговския закон. Тя регламентира, че цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към новоучреденото дружество. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация. Какво произтича от тези действия: -прекратените дружества следва да съставят ликвидационен баланс, който да представят на новообразуваното дружество; -новообразуваното дружество трябва да състави встъпителен баланс, като включи в него получените активи по балансова стойност или по справедлива стойност /чл. 263з, ал. 2 от ТЗ/; -при преобразуването е налице универсална правоприемстве-ност, която включва и членствените права на съдружниците (акционерите). Съдружниците и акционерите от прекратените дружества стават съдружници/акционери в новообразуваното дружество. Това обстоятелство се посочва изрично в договора за преобразуване. Дават се подробни данни за дяловете/акциите, които всеки съдружник/акционер придобива в новообразуваното дружество. ВАЖНО!! Правната уредба изисква преобразуването да се подложи на одиторска заверка. Тя трябва да провери доколко договора за преобразуване отразява и гарантира адекватно и разумно съотношение за замяна на притежаваните дялове/акции от прекратените дружества, с дялове/акции от новообразуваното дружество. Освен това, одиторската проверка трябва да провери и установи, дали формираният капитал на новообразуваното дружество е в рамките на прехвърленото имущество от прекратените дружества. Когато се третира имуществото, трябва да се борави с неговото нетно съдържание (чиста стойност), установено като разлика между активи и пасиви, по справедлива стойност.

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв