Списание Актив

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

Годишните финансови отчети се съставят като предприятията се съобразяват с изискванията на прилаганата от тях счетоводна база. Счетоводните бази в българската практика са свързани с директното използване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) или Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Както добре е известно годишните финансови отчети се приемат (утвърждават) от органите за управление на предприятието. След като са спазени постановките на приложимите счетоводни стандарти и утвърдените счетоводни политики както и изискванията за последващото оценяване на активите и пасивите, то се приема че годишните финансови отчети представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Тези финансови отчети могат да бъдат обект на независим финансов одит и след приемането им от общото събрание на акционерите/съдружниците се публикуват, което означава че се предоставят за ползване от всички потребители на счетоводната информация на съответното предприятие. Годишните финансови отчети се съставят за всяка година и обхващат период от 12 месеца. Едновременно с това в тях се съдържа минимална сравнителна информация по отношение на предходен отчетен период за всички суми, посочени във финансовите отчети за текущия период. По същество предприятията представят всяка година минимум два Отчета за финансовото състояние/Баланса, два Отчета за всеобхватния доход/Отчета за приходите и разходите, два Отчета за паричните потоци и два Отчета за промените в собствения капитал. Съгласно постановките на МСС 1 Представяне на финансови отчети предприятието може да състави и трети Отчет за финансовото състояние/Баланс когато приета промяна в счетоводната политика се прилага със задна дата или се прекласифицират статии. Тези три отчета се отнасят за: края на текущия период, края на предходния период и началото на предходния период.

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

Основна тема: КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв