Списание Актив
 • Тема на броя:
  КОРЕКЦИИ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Годишните финансови отчети се съставят като предприятията се съобразяват с изискванията на прилаганата от тях счетоводна база. Счетоводните бази в българската практика са свързани с директното използване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) или Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). Както добре е известно годишните финансови отчети се приемат (утвърждават) от органите за управление на предприятието. След като са спазени постановките на приложимите счетоводни стандарти и утвърдените счетоводни политики както и изискванията за последващото оценяване на активите и пасивите, то се приема че годишните финансови отчети представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Тези финансови отчети могат да бъдат обект на независим финансов одит и след приемането им от общото събрание на акционерите/съдружниците се публикуват, което означава че се предоставят за ползване от всички потребители на счетоводната информация на съответното предприятие. Годишните финансови отчети се съставят за всяка година и обхващат период от 12 месеца. Едновременно с това в тях се съдържа минимална сравнителна информация по отношение на предходен отчетен период за всички суми, посочени във финансовите отчети за текущия период. По същество предприятията представят всяка година минимум два Отчета за финансовото състояние/Баланса, два Отчета за всеобхватния доход/Отчета за приходите и разходите, два Отчета за паричните потоци и два Отчета за промените в собствения капитал. Съгласно постановките на МСС 1 Представяне на финансови отчети предприятието може да състави и трети Отчет за финансовото състояние/Баланс когато приета промяна в счетоводната политика се прилага със задна дата или се прекласифицират статии. Тези три отчета се отнасят за: края на текущия период, края на предходния период и началото на предходния период.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА . автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Задължителни осигурителни вноски за въздържане от действия за период след прекратяване на трудово правоотношение. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ "ВНОС" НА СТОКИ- АКТУЛНИ МОМЕНТИ. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Някои въпроси относно кредитирането. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ СЛИВАНЕ. СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Специални правила за труд и отдих за работещите в системата на МВР . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 4/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв