Списание Актив
  • Тема на броя:
    Прехвърляне на вземания. автор: Доц. д-р Живко Бонев

    Между предприятията непрекъснато възникват различни по своя характер и размер вземания и задължения. При определени условия някои от тях е възможно да не могат да бъдат погасени своевременно, което затруднява дейността на кредитора. Това предполага търсенето на възможност за намаляване на тази взаимна задлъжнялост. Решаването на този въпрос при голямата съвременна междуфирмена задлъжнялост, която все повече се разраства, е от съществено значение. В това отношение Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) дава възможност налични вземания да бъдат прехвърлени от кредитора на друго лице - действие наречено "цесия" или "цедиране на вземане". Това поражда въпроси и допълнителни изисквания към участниците в сделката, счетоводителите и одиторите. Същност и нормативен регламент на цесията. Цесията представлява договорно споразумение, по силата на което едно лице прехвърля на друго лице свое вземане или друго свое право. Следователно има възможност да се прехвърли както парично, така и материално вземане. Регламентирано е в чл. 99 и следващи от Закона за задълженията и договорите. В настоящата разработка ще сe разглежда цедирането на парично вземане. Както вече се спомена всяко прехвърляне на вземане се осъществява чрез сключване на договор -цесионен договор между кредиторът и трето лице, което ще поеме правата на кредитора, но засяга и длъжника, без той да взема участие в сключването на договора. Договорът е неформален. Препоръчително обаче e сключването му да бъде в писмена форма, особено при по-големи стойности, поради често възникваща нужда от доказване на договорките. По този договор страните са две: А) "цедент"- досегашният кредитор, който продава свое право на вземане на парични средства или на парични еквиваленти като го прехвърля (цедира) други му; Б) "цесионер" - третото лице, което по силата на този цесионен договор, става приобретател на вземането . Досегашният длъжник наричан още "цедиран длъжник" не участва при сключването на договора и не се изисква неговото съгласие за прехвърляне на вземането. Той трябва само да бъде уведомен, че кредиторът му се променя. Обект на прехвърляне може да бъде всяко вземане,с изключeние на случаите, когато законът, договорът по силата на който е възникнало вземането или естеството му не допускат това. Например с чл.190 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), е забранено да се цедират публични вземания. Не подлежат на прехвърляне също права, свързани с личността, членство в кооперации или сдружения с идеална цел и пр.. В резултат на сключения договор, правата върху прехвърленото вземане преминават върху новия кредитор заедно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, освен когато е уговорено противното. Предишният кредитор (цедентът по цесионния договор) е длъжен: " да съобщи на длъжника за прехвърлянето; " да предаде на новия кредитор (цесионерът) намиращите се у него документи, които установяват вземането; " да му потвърди писмено станалото прехвърляне. Важността на това съобщаване се определя от факта, че прехвърлянето на вземането има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на длъжника от предишния кредитор.

Брой: 3/3.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв