Списание Актив

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

Моделът на преоценената стойност, познат като алтернативен подход в предходните национални счетоводни стандарти, валидни до 01.01.2008 г., е изключен от обхвата на разрешените подходи в действащите НСФОМСП. Съгласно постановките на НСФОМСП 38 "Нематериални активи" балансовите стойности на нематериалните активи не могат да бъдат увеличавани чрез преоценка. Единственият приложим подход е модела на цената на придобиване, при който може да се отрази обезценка по реда на НСФОМСП 36 "Обезценка на активи" и да се възстанови обезценка, но не повече от предходното намаление. Моделът на преоценената стойност е възможен за отчетните единици, чиято счетоводна база са МСФО и МСС. Но доколкото постановките за "алтернативна база за оценяване на дълготрайни активи по преоценена стойност" са залегнали в Директива 2013/34/ЕС. (в сила от 26.06.2013 т.), проблематиката е отново актуална по отношение на бъдещатата ни национална счетоводна регулаторна рамка. В чл. 7 от Директивата е уточнено, че: "държавите - членки могат да разрешават на всички предприятия или категории предприятия или да изискват от тях оценяване на дълготрайните активи по преоценена стойност." Приложението на модела на преоценената стойност може да бъде разгледано и от друг аспект по отношение на нематериалните обекти, а именно като възможност за определяне на тяхната реална текуща пазарна оценка. По мнение на автора, използването му ще подпомогне решаването на някои проблеми, свързани с признаването на нематериални ресурси, непокрили праговите критерии, въведени от приложимите стандарти, или отнасящи се до формирането на коректна и адекватна на реалностите оценка. Примери в тази насока са: ў съществуващи ноу-хау и шоу-хау, които не покриват праговия критерий контрол и не са признати за нематериални активи, но предоставени под формата на франчайзинг права, носят значителни по размер икономически изгоди за отчетната единица собственик; ў вътрешносъздадена търговска марка, която не е призната за нематериален актив, но също предоставена под формата на франчайзинг права може да донесе значителни по размер икономически изгоди за отчетната единица собственик; ў вътрешно разработена технология, непризната или призната за нематериален актив по често символична себестойност, може да бъде патентована и да бъде предоставена под формата на лицензионни права и също да носи икономически изгоди за предприятието и др.

ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв