Списание Актив

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

Капиталови форми на пенсионно и здравно осигуряване в България са съществували до 1950 година, когато е извършена тяхната национализация. Това са били частично капитализирани системи, базирани на пенсионно-покривния принцип. Сега капиталовото пенсионно осигуряване в България се осъществява в следните форми: -допълнително задължително пенсионно осигуряване в два вида пенсионни фондове - Универсални пенсионни фондове (УПФ) и Професионални пенсионни фондове (ППФ), които представляват втория стълб на пенсионната система; -допълнително доброволно пенсионно осигуряване във фондовете за доброволно пенсионно осигуряване и фондове за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (третия стълб на пенсионната система). Вторият и третият стълб на пенсионната система допълват първия стълб - държавното обществено осигуряване, който има водеща роля. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се осъществява при условията и по реда на Дял II от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсионните схеми са от капиталовопокривен тип на базата на дефинирани вноски, за разлика от държавното обществено осигуряване, което функционира на разходопокривен принцип. При капиталовопокривната система осигурителните вноски за осигурените лица се водят в отделни партиди. Предварително е определен точният размер на вноските и периодичността на тяхното плащане. Към тях се прибавят и припадащите се приходи от инвестирането им. Така се образува парична сума за всяко осигурено лице в съответния пенсионен фонд, в който то е осигурено. От натрупаната по личната партида на осигуреното лице парична сума се определя и изплаща съответната пенсия. ДЗПО допълва задължителното държавно обществено осигуряване от разходопокривен тип. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване ( ДЗПО ) се осъществява въз основа на принципите на задължителност на участието, юридическа самостоятелност на фондовете, прозрачност, държавно регулиране, разрешителен режим, лоялна конкуренция, представляване интересите на осигурените лица. Персоналност на осигуряването означава, че всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и вноските му се натрупват в индивидуална осигурителна партида. Тя се води в левове и в дялове. Удръжките като процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди определянето на дяловете. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв