Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|779
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Годишното данъчно облагане и приключване в организациите от бюджетната сфера за 2014 г. се базира на разпоредбите от глава тридесет и трета на Закона за корпоративното подоходно облагане, отразяващи особеностите в извършваната от тях стопанска дейност. В същото време годишното приключване е свързано с правилата, съдържащи се в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и указанията на министерство на финансите, съдържащи се в писмо ДДС № 14/12.12.2014 г. В този смисъл действията, които трябва да се извършат при годишното данъчно облагане и приключване са фокусирани върху схемата на данъчната декларация по чл. 252 от ЗКПО (образец 1040), и се отнасят за: ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ Приходите от стопански дейности, отчетени в бюджетните организации се облагат с данък по реда и при условията, предвидени в чл. 248 от ЗКПО, по силата на който приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава, вместо с корпоративен данък. За идентификация на субектите на данъчно облагане по този ред е важно да се вземе под внимание определението за "Бюджетни организации", съдържащо се в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, според който това са всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171. Освен това е важно да се идентифицират и обектите на данъчно облагане, защото в практиката възникват колизии с органите на НАП, предизвикани от различия в подхода за определяне приходите на бюджетните организации, които формират данъчната основа за отчетния период. С цел избягване на подобни ситуации е необходимо да се отделят приходите, свързани с извършваната стопанска дейност от общите касови постъпления на бюджетната организация. За постигането на тази цел е полезно, ако използват разясненията, съдържащи се в писмо № 24-00-1393 от 2004 г. на Главна данъчна дирекция, защото в него се дава по-обстойно тълкуване на разпоредбата на чл. 2в от ЗКПО, приложимостта на който е относима към сега действащия чл. 248 от същия закон. За припомняне, според данъчната администрация не следва да се считат като приходи от стопанска дейност приходите на бюджетната организация, когато са налице едновременно следните условия: приходите да се формират от извършване на сделки, задължение за предприемането на които произтича от нормативен акт и цените на сделките да не се определят от бюджетната организация на пазарен принцип. В този смисъл в писмото е пояснено още, че не подлежат на данъчно облагане приходите от стопанска дейност, когато за определяне (оценка) на тяхната стойност служат цени (тарифи), утвърдени в нормативен, респективно в поднормативен акт или тарифи, за определянето на които служат разпоредби на нормативен акт, в който е разпоредено, че размера на услугата се определя - до размера на извършените във връзка с нейното осъществяване материално-технически разходи.

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв