Списание Актив

Брой: 2/2.2015

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

Теми на броя:

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

В предходните части от поредицата "Това е лесно: управление на оборотния капитал" бяха разгледаните темите, свързани с: o Видовете оборотен капитал и тяхната класификация по балансов и времеви признак; o Значението на устойчивите и променливи текущи активи; o Въпросите отнасящи се до цикъла на оборотния капитал - с акцент върху външните области на бизнеса; o Оборотният капитал и текущите финансови потребности; o Политиките свързани с управлението на оборотния капитал. Темата на настоящата Част IV е свързана с показателите за анализ на оборотния капитал, във всички техни аспекти: рентабилност, обращаемост, ликвидност. Част III. Показатели за анализ на оборотния капитал Съществуват няколко групи финансови съотношения, свързани с оборотния капитал, чийто анализ помага на мениджърите да подобрят управлението на ресурсите, ликвидността и доходността на предприятието. В Таблица 3-1 са представени логическите връзки между областите на дейност и компонентите при анализа на оборотния капитал.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв