Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2015|219|775
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО МЕТОДА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ. автор: проф.Стоян Дурин

  Дяловите участия на предприятието в други предприятия се наричат и негови инвестиции. Инвестиции може да има в дъщерни, в асоциирани или съвместни предприятия, както и в неконсолидирани структурни предприятия. Инвестициите могат да се отчитат по себестойност (цена на придобиване), по метода на собствения капитал и съобразно изискванията на счетоводните стандарти за отчитане на финансовите инструменти. Нашето внимание ще бъде насочено само към прилагането в счетоводството на метода на собствения капитал. Методът на собствения капитал се прилага при отчитане на инвестициите в индивидуалните финансови отчети на предприятията, които притежават инвестиции в съвместни и асоциирани предприятия съгласно изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия. Не е задължително прилагането на този метод, ако са налице едновременно следните четири условия: а) предприятието е притежавано дъщерно предприятие на друго предприятие и неговите собственици са уведомени, че предприятието няма прилага метода на собствения капитал и те не възразяват за това; б) дълговите или капиталовите инструменти на предприятието не се търгуват на публичен пазар; в) предприятието не е представило, нито е в процес на представяне на своите финансови отчети пред комисия по ценните книжа или друга регулаторна организация за целите на емитирането на какъвто и да било клас инструменти на публичен пазар; и г) крайната или която и да било междинна компания майка на предприятието съставя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които отговарят на МСФО. Придобиването на инвестиции в съвместно и асоциирано предприятие се оценява първоначално по цена на придобиване (по себестойност). Съставя се счетоводната статия: Д с/ка 221 Инвестиции в асоциирани предприятия Д с/ка 222 Инвестиции в съвместни предприятия К с/ка 501 Разплащателна сметка Когато инвестицията се придобива за сметка на материални или други активи, то вместо сметка 501 Разплащателна сметка се кредитират съответните счетоводни сметки, чрез които се отчитат предадените активи. Методът на собствения капитал изисква балансовата стойност на инвестицията да се увеличава или намалява съобразно промените в стойността на собствения капитал в асоциираните и съвместните предприятия и относителния дял на притежателя на инвестициите. А промените в собствения капитал ще настъпват при формиране на финансовия резултат и измененията в стойността на капиталовите резерви без тези за сметка на финансовите резултати.

 • Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи. автор: Румяна Пожаревска.

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕМИТНИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА. автор: Ангел Ангелов

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Промени на правилата за пенсиониране през 2015 година. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ТОВА Е ЛЕСНО: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. Част IV, автор:Петър Петров

  Виж повече

Брой: 2/2.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв