Списание Актив
  • Тема на броя:
    СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ . автор: проф.Стоян Дурин

    Предприятията определят себестойността на производствената си дейност като съотношение на извършените разходи и произведеното количество веществена продукция или количество услуги. Често себестойността се определя и като сума на разходите за дейността за определен период от време. При произвеждането на веществена продукция или извършване на услуги се извършват разнообразни разходи, които както е известно се третират като преки (непосредствени) разходи и общи разходи. Тези разходи са известни още и като основни производствени разходи, чрез сумата на които се определя себестойността на общото количество произведена продукция. И себестойността на единица продукция се определя като сумата на основните производствени разходи се разделя на количеството произведена продукция. Сумата на основните производствени разходи де факто се записва по дебита на с/ка 610 Разходи за основна дейност. След като се елиминира сумата на разходите за незавършеното производство в края на отчетния период се определя и фактическата себестойност на произведената продукция. С тази стойност се оценява произведената веществена продукция и се съставя счетоводната статия Д с/ка 302 Продукция К с/ка 610 Разходи за основна дейност Произведените услуги са равни на използваните от клиентите услуги и с тяхната себестойност се съставя счетоводната статия Д с/ка 702 Приходи от продажби на услуги К с/ка 610 Разходи за основна дейност В предприятията се изчислява и себестойност на продажбите, която е равна на себестойността на произведената продукция и на разходите за продажби на тази продукция и на административните разходи. Сумата на себестойността на продажбите се представя по дебита на сметки 700 Приходи от продажби на продукция, 701 Приходи от продажби на стоки, 702 Приходи от продажби на услуги и 709 Приходи от други продажби. При дебитиране на тези сметки се кредитират сметките 302 Продукция, 303 Стоки, 610 разходи за основна дейност, 614 Разходи за продажба на продукция, 615 Административни разходи и други възможни за случая сметки. Показателят себестойност на продажбите се съдържа като позиция в Отчета за всеобхватния доход, когато той е съставен на база на подреждане на разходите по функционален признак. Този показател се съдържа и в Отчета за приходите и разходите, когато той се съставя чрез предвидената едностранна форма чрез СС 1 Представяне на финансови отчети.

Брой: 1/1.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв