Списание Актив
  • Тема на броя:
    КАПИТАЛИЗАЦИЯ / БАЛАНСОВО ПРИЗНАВАНЕ/ ПРИ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, КОИТО ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ СА ОТЧЕТЕНИ КАТО РАЗХОД.автор: Анастасия Матова - Головина

    С приемането на новия Сметкоплан на бюджетните организации /раздел ІV"Капитализация на дълготрайни материални активи, отчитани досега задбалансово" от писмо ДДС № 14 от 30.12.2013 . на Министерство на финансите/ бе възприет различен от прилагания до 31.12.2013 г. подход при счетоводното отчитане на земи, гори и насаждения, инфраструктурни обекти, дълготройни материални активи, предназначени за специални дейности по отбраната и сигурността на страната /без дълготрайни мате- риални активи с възможна двойна употреба /, дълготрайни материални активи с художествена и историческа стойност, паметници на културата, музейни експонати и други подобни /бед сгради/, книги в библиотеката /упоменати в т.16.3 от писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ/. Специфичният начин на отчитане на тези активи се състоеше в това, че те, независимо че отговаряха на изискванията на действащите счетоводни стандарти за дълготрайни материални активи /ДМА/ се изписваха като разход още при придобиването им и за тяхното посочване като собствени имущества на бюджетната организация се ползваха задбалансови сметки Съображенията за това решение са изложени в т. 41 от Ръководството за приложение на Сметкоплана на бюджетните предприятия, публикувани в бр.3 от 2001 г. на сп. "Бюджетът" и в общи линии се свеждаха до постановката, че тези активи се ползат от обществото и че отделното бюсжетно предприятие в преобладаваките случаи, няма възможност за извличане на преки изгоди от притежанието им, а по-скоро има функции по тяхното стопансиване. Освен това на практика е трудно да се направи надеждна оценка поради тяхната уникалност / музейни експонати, паметници и пр./ и включването им в баланса би могло да подведе потребителите на счетоводна ивформация по отношение на имущественото състояние на съответното бюджетно предприятие. За задбалансово отчитане на посочените активи в отменения Сметкоплан на бюджетните предприятия /СБП/ се ползваха следните сметки : 9901 "Земи, гори и трайни насаждения" обхващаща отчитането на земи, гори, паркове, градини и други ; 9902 "Инфраструктурни обекти " служи за отчитане на пътища, мостове, газопроводи, паропроводи и други; 9903 "Активи с историческа и художествена стойност"- включва отчитането на паметници, музейни експонати, скулпторни композиции / без сгради /; 9904 "Книги в библиотеката " Към сметките от подгрупа 990 се създава аналитична отчетност по видове активи, по местонахождение и по други признаци, по преценка на съответната бюджетна организация. Счетоводното отразяване на изброените активи по посочените сметки става по цени на придобиване / отчетна стойност /.

Брой: 11/11.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв