Списание Актив
  • Тема на броя:
    НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КОРЕКТНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2014. автор: Христина Колева

    Поради обяснимо ограничение на обема в едно списание, целта на тази статия е, да се представят насоки, за изпълнение на най-важните нормативно изискуеми процедури от цялостния процес на изготвяне и представяне на годишните финансови отчети. Всеизвестно е, че за малките и средни предприятия, които имат за база Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, не са налице промени в счетоводната нормативна уредба, което означава, че процедурите за тях не са новост. Тези предприятия, които са приели за база МСФО, трябва да се съобразят с настъпилите промени в приложимите стандарти влезли в сила или променени след приетите Регламенти на ЕС, засягащи отчетния период. Съгласно Международните счетоводни стандарти, за 2014г. задължително съставят финансовите си отчети: Pакционерните дружества; Pкомандитните дружества с акции; Pпредприятията - емитенти по Закона за публичното предлагане на ценни книжа; Pкредитните институции; Pзастрахователните и инвестиционните предприятия; Pдружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; Pпредприятия, за които това изискване е установено със закон; както и Pвсички неупоменати такива, с изключение на тези прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които най - малко за една от двете предходни години надвишават показателите на два от следните критерии: " балансова стойност на активите към 31 декември-8 млн. лв. " нетни приходи от продажби за годината-15 млн. лв. " средна численост на персонала за годината-250 души Предприятие, което през един отчетен период вече е изготвило и представило финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, не може повече да прилага друга база за тяхното изготвяне. От казаното произтича, че предприятията, които най - малко за една от двете предходни години не надвишават представените в таблицата критерии, изготвят и представят финансовите си отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. На тази база, за годината на възникването и за следващата година, представят финансовите си отчети и новообразуваните предприятия. Освен тези разпоредби, чл. 22б, ал. 4 от Закона за счетоводството допуска, предприятията и по избор да изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти. Съгласно чл. 26 ал. 4 от Закона за счетоводството, предприятията прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия имат право да го изготвят и представят съкратен, от който да изключат /ако желаят/ отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал. Предприятията във връзка с изготвяне на годишният си финансов отчет са длъжни: " да инвентаризират активите и пасивите си; " в зависимост от провната си регистрация, да анализират състоянието на акционерните си книги и книгите на кооператорите; " да извършат оценка след първоначалното признаване на дълготрайните материални активи; " да установят нетната реализуема стойност на материалните запаси и да съставят следващите се счетоводни записвания, ако това се налага; " да установят, съществуват ли вероятности и очаквания за загуби свързани с начисляването на провизии; " да преизчислят наличните парични средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута " да установят и направят оповестяване за наличието на сделки със свързани лица " да идентифицират събитията след края на отчетния период; " да представят годишните си финансови отчети съгласно изискванията на МСС1 и СС 1, и двата с наименование: Представяне на финансови отчети

Брой: 10/10.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв