Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  1. Правна характеристика Трудови са споровете между страните по трудовото отношение по повод реализирането на тези отношения, спазването и изпълнението на правата и задълженията по тях. Те имат специална правна уредба в Кодекса на труда и се разглеждат и решават като особен вид спорове. В съответствие с чл. 357 от КТ, трудови са споровете между: а) работника или служителя и работодателя относно: " възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения; " установяването на трудов стаж и на осигурителен стаж; " изпълнението на колективните трудови договори, доколкото те имат действие спрямо съответния работник или служител. б) Избраните по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от КТ представители на работниците и служителите и работодателя - но само относно нарушаването на правата им като представители, уредени в закона и в колективен трудов договор. в) Между работниците и служителите, изпратени от предприятие, което им осигурява временна работа, и предприятието ползвател при нарушаване на правата им от същото предприятие. г) Трудови спорове са и всички спорове, възникващи и между работниците и служителите в едно предприятие, но само по отношение на техните трудови права, задължения и взаимоотношения. По своя характер тези трудови спорове са индивидуални, тъй като са свързани с осъществяването на индивидуалните трудови правоотношения, с правата и задълженията на страните по тях. Освен това между работодателя и работниците и служителите могат да се породят и да съществуват спорове относно осъществяването на техните колективни права. Тези спорове се уреждат по реда и в съответствие със специалния Закон за уреждане на колективните трудови спорове. 2. Особености на индивидуалните трудови спорове Трудови спорове могат да възникнат само във връзка с реализирането на трудовите правоотношения. Не могат да съществуват трудови спорове между работодателя и лица, които в момента не са или не са били в трудови правоотношения с него. От друга страна, когато между работодателя и работника или служителя съществува спор, който не е свързан с реализирането на трудовото правоотношение между тях, това не е трудов спор по смисъла на Кодекса на труда и трябва да се разрешава по реда на друг закон. Такива са например споровете относно изпълнението на договорите за обучение по чл. 230 и следващите от КТ. Те се решават по реда на Гражданското право, понеже договорите за обучение не са трудови договори по Кодекса на труда.

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв