Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Забраната на дискриминацията като основен принцип на правото е намерила израз в множество разпоредби на българското законодателство като се започне от чл. 6 на Конституцията на Република България, мине се през ред актове като Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Закона за държавния служител, Кодекса за социално осигуряване, Закона за интеграция на хората с увреждания и много други. Сред приетите от българския законодател актове особено място заема Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.). ЗЗДискр. се явява от една страна общ или рамков закон, тъй като той е антидискриминационен закон, насочен срещу предотвратяването и прекратяването на дискриминацията във всички сфери на обществото и включва забрана на неравнопоставеното третиране на базата на широка гама от признаци. От друга страна ЗЗДискр. се явява и специален закон, тъй като създава специализиран орган за защита от дискриминацията, а също така предвижда и специално съдебно производство за защита от дискриминацията пред редовните граждански съдилища в България. За целите на настоящия текст от особена важност е , че наред с общите разпоредби за закрила от дискриминация, ЗЗДискр. съдържа и специални правила, регулиращи дискриминацията във важни области от публичната сфера. Основно внимание е отделено на сферите на правото на труд и на образованието и обучението. Засегнати са и други сфери като синдикалното сдружаване и предоставянето на услуги, които ще бъдат разгледани по-долу. Защита от дискриминация при упражняване правото на труд. Кодексът на труда, който по принцип урежда трудовите правоотношения съдържа общо изискване за равнопоставено третиране (чл. 8, ал. 3 КТ), както и изрично изискване трудовото възнаграждение да е еднакво без значение половата принадлежност на работника или служителя ( чл. 243 КТ). ЗЗДискр. разширява тази защита в различни насоки. Така например ЗЗДискр. изисква равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им в тях без оглед на признаците, по които той забранява дискриминация (чл. 4 ЗЗДискр.), а именно: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Също така ЗЗДискр. разпростира изискването за равно заплащане и по отношение на всички признаци изброени в чл. 4 ЗЗДискр. и изрично предвижда възможността да се предприемат положителни мерки от страна на работодателите с цел постигане на фактическа равнопоставеност. ЗЗДискр. започва уреждането на правото на труд от отношения, които по принцип не са в приложното поле на КТ, а именно наемането на работа. Също така е важно да се има предвид, че закрилата предоставяна от ЗЗДискр. обхваща не само трудовите правоотношения по КТ, но и служебните по Закона за държавния служител. Защитата от дискриминация с оглед правото на труд се разпростира и по отношение на дискриминацията на основата на пол при изпълнение на военната служба във въоръжените сили, освен за извършването на дейности и заемането на длъжности, при които полът представлява определящ фактор. При обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя изисквания, свързани с признаците по които ЗЗДискр. забранява дискриминация. Преди сключване на трудовия договор той няма право да иска от кандидата информация за същите тези признаци, нито да откаже да наеме кандидата или да го наеме при по неблагоприятни условия поради наличието на някои от тях.

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв