Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Казус: Управител на предприятие съм. Искам да накажа служител, който считам, че нарушава трудовата дисциплина. В някой закон или друг нормативен акт определено ли е за какво нарушение на трудовите задължения от работника или служителя какво наказание трябва да се наложи? - пита П. Георгиева от Благоевград Отговор: Няма нормативен акт, който изрично да определя за какви нарушения на трудовите задължения или на трудовата дисциплина какво наказание точно следва да се наложи. Задълженията на работника или служителя при изпълнение на трудовото правоотношение и нарушенията на трудовата дисциплина са само примерно посочени в закона - освен тях могат да съществуват и други в зависимост от спецификата на трудовото правоотношение. За разлика от тях обаче дисциплинарните наказания са само три и са изчерпателно изброени в Кодекса на труда. Те са забележка; предупреждение за уволнение и дисциплинарно уволнение. Работодателят сам трябва да прецени измежду тях кое наказание да наложи в конкретния случай според извършеното нарушение, като прилага обективните критерии, посочени в закона и следва определената в КТ процедура при налагане на отговорността. За тази цел при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които то е извършено, както и поведението на работника или служителя. В този смисъл работодателят не бива да забравя, че дисциплинарното уволнение като най-тежкото наказание, предвидено в КТ, следва да се налага само тогава, когато нарушението или нарушенията на трудовата дисциплина са наистина тежки и сериозни. Задължения при изпълнение на възложената работа Законът дава най-общо примерно изброяване на задълженията на работника и служителя при изпълнение на трудовата функция по трудовото правоотношение. Така според чл. 126 от КТ при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен: - да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време; - да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество; - да използува цялото работно време за изпълнение на възложената работа; - да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество; - да спазва техническите и технологическите правила; - да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; - да изпълнява законните нареждания на работодателя; - да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения; - да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието; - да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения; - да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя; - да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1от КТ; - да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен трудов договор, от трудовия договор и от характера на работата. Всяко виновно неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Съгласно чл. 186 от КТ нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда за провинението.

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв