Списание Актив

Брой: 9/9.2014

Основна тема: Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

Теми на броя:

Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

Редът за извършване на корекции на приспаданията на ДДС при доставките на стоки и услуги е уредено първоначално в чл.20 е от Шеста директива /Директива 77/388/ЕИО/, преминал с някои изменения в чл.184-192 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност. Тези текстове на директивата са транспонирани в чл. 78-80 от ЗДДС. Практиката на Съда на ЕС не е богата в тази област. Съдът на ЕС е постановил над 10 решения. Решенията с по-голяма практическа стойност за България са: 1. Дело C-97/90 решение от 11 юли 1991 г. страни: Hansgeorg Lennartz - Finanzamt M?nchen III . Предмет на спора e право на приспадане на ДДС за закупени капиталови стоки. В своето решение, Съдът на ЕО приема, че: а/ чл. 20 (2) от Шеста Директива (Директива 77/388/ЕИО) се прилага когато едно данъчно задължено лице придобива капиталови стоки, които използва за осъществяване на неговата независима икономическа дейност по смисъла на член 4 от Шеста директива. б/ дали едно данъчно задължено лице е придобило капиталови стоки за целите на неговата икономическа дейност по смисъла на член 4 от Шеста директива е въпрос, който трябва да се определи в светлината на всички обстоятелства свързани със случая. Трябва да се отчита и естеството и предназначението на съответните стоки, както и периода между тяхното придобиване и тяхното използване за целите на независимата икономическата дейност на данъчно задълженото лице. в/ когато едно данъчно задължено лице, използва придобитите капиталови стоки за целите на независимата си икономическа дейност, то има право да приспадне заплатеният от него ДДС при придобиване на стоките, като спазва изискванията на предвидени в член 17 от Шеста директива. Правото на приспадане на платения ДДС се прилага и когато закупените капиталови стоки не се използват изцяло за извършваната от лицето независима икономическа дейност. 2. Дело C-322/99 и дело С-323/99 решение от 17 май 2001 г. страни: Hans-Georg Fischer и Finanzamt Burgdorf (C-322/99) и Klaus Brandenstein и Finanzamt D?sseldorf-Mettmann (C-323/99) Предмет на спора е данъчното облагане при оттегляне от бизнеса В своето решение Съдът на ЕО, приема, че: 1. Когато данъчно задълженото лице използва определена вещ за лични цели /като например моторно превозно средство/, за което не се предвижда право на приспадане на данъчен кредит, то когато този актив започне да се използва само за целите на независимата икономическа дейност за този актив възниква право на приспадане на данъчен кредит по силата на чл. 5 (6) от Шеста директива. 2. В случай на разпределяне през данъчната година на части от имущество, което е облагаемо по смисъла на член 5 (6) от Шеста Директива / като превозно средство/, което е било придобито без право на приспадане на ДДС, но след разпределението на имуществото то ще се използва за извършване на независима икономическа дейност, данъчната основа за начисляване на ДДС за целите на чл. 11 (А) (1) (б) от Шеста директива, е цената на стоката, която тя е имала по време на разпределение на имуществото. 3. Когато заплатеният при покупката на стоката данък е приспаднат не възниква задължение за заплащане на ДДС по силата на член 5 (6) от Шеста Директива, когато тази стока се разпределя в дял на друго лице Когато ДДС е платен при преразпределението на стоката, то заплатеният ДДС може да бъде приспаднат по силата на член 20 (1) (б) от Шеста директивата.

Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв