Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  В списанието бр.07-8/2014г. беше отделено внимание на някои от особеностите при подоходното облагане на земеделските производители, с акцент върху специфичните моменти в преобразуването на счетоводния финансов резултат и определяне на данъчния финансов резултат за юридическите лица и едноличните търговци. В тази връзка в заключителната част на статията беше отделено незначително внимание на отчитането на преотстъпеният по реда на чл. 189б на ЗКПО, с мисълта че тази тема сама по себе си е доста обширна и специфична, поради което тя е приоритет на колегите от Института на дипломираните експерт счетоводители и учените в областта на счетоводната отчетност. В същото време за много специалисти от счетоводствата, ангажирани в обслужването на земеделските производители, реда за отчитане на преотстъпеният по споменатият ред корпоративен данък не е разработен в необходимата за практиката начин, което все още предизвиква редица въпроси и съмнения. Именно наличието на такива обстоятелства е наложило разяснителното писмо на Национална агенция за приходите от 06.06.2013 г. Обаче концентрирайки се върху отговора на конкретно зададени въпроси, колегите от приходната агенция и министерството на финансите го свеждат до формалната защита на капиталовият подход при отчитането на преотстъпените данъци от печалбата, вследствие на което са пропуснали други конкретни въпроси, свързани с тази тематика. Така и след излизането на писмото остават съмнения, доколко материята, свързана с отчитането и разходването на преотстъпеният по реда на чл. 189б корпоративен данък съответства на разпоредбите на други закони, както и на съответствието между отделни разпоредби на ЗКПО. Например, в писмото на НАП не се разглежда взаимната връзка между разпоредбата на чл. 189б, чл. 166 от ЗКПО и съответните разпоредби на Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за счетоводството и приложимият за целта СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствени помощи, съответно на МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестявана на държавна помощ. За илюстрация могат да се посочат следните въпроси и неясноти, изникнали от практиките на земеделски кооперации, които разколебават не малка част от счетоводителите и експертите, относно отчитането на преотстъпеният корпоративен данък като резерви: 1. по силата на каква икономическа логика и финансова реалност преотстъпеният данък по чл. 189б трябва да се отчита като резерви, след като неговото оперативно разходване започва практически от момента на декларирането му и завършва до края на годината, следваща годината за която е преотстъпването? В този смисъл, как според приходната администрация се съвместява разпоредбата на чл. 168 и текста, съдържащ се в чл. 189б след като по силата на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.) - след 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV, с изключение на чл. 189б, могат да се ползват до 31 декември 2020 г.? И този начин на третиране на преотстъпен корпоративен данък за предприятията от сферата на земеделието не са от вчера и от днес. Видно от текста на § 58 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г., отм. бр. 94 от 2010 г.1 в сила от 1 януари 2011 г.), според който данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV, с изключение на чл. 187 (отнасящ се за преотстъпване на корпоративен данък на кооперациите, включително земеделските и образуваните от тях предприятия), могат да се ползват до 31 декември 2013 г.

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв