Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  С разпоредбите на Закона за добавената стойност (ЗДДС) е задължено да се съобразява всяко лице, което получава възнаграждение за някаква дейност, извън възнагражденията по трудови договори. При това по смисъла на закона се определя като данъчно задължено лице "всяко лице". На практика това означава, че не само юридическите лица и едноличните търговци, но и физически лица при определени условия (дори да не извършват търговска дейност) подлежат на регистрация за целите на облагането с ДДС. В резултат на това не само фирмите, но и физическите лица -обикновени граждани имат задължението да спазват разпоредбите на закона. А, за да ги спазват, те следва да познават основните нормативни постановки, които очертават неговите разпоредби. Предвид хармонизацията на нашето данъчно законодателство с това на ЕС, действащият ЗДДС следва структурата и реда за формулиране на отделните нормативни разпоредби, възприети в Директива 2006/112/ ЕО относно общата система за функциониране на ДДС на територията на Общността. Това води до известно "разпиляване" на нормите, които засягат цялостното данъчно третиране на доставките за конкретно определени обстоятелства и прави сравнително трудно тяхното законосъобразно практическо приложение без цялостното познаване на закона. Цел на настоящето помагало е да систематизира действащите разпоредби на ЗДДС относно основните задължения на лицата във връзка с облагането при най- често срещаните в стопанската практика комбинации от обстоятелства. За улеснение на тяхното възпремане, те ще бъдат илюстрирани с подходящи примери.За целта ще бъдат разяснени разпоредбите на закона относно това: 1. Кои сделки и доставки са обект на облагането с ДДС; 2. Кои лица се квалифицират като "данъчно задължени лица" по смисъла на ЗДДС; 3.Какви видове облагаеми сделки регламентира ЗДДС; 4. Кога данъчно задължените лица следва да се регистрират за целите на закона и какви са условията и процедури за тяхната регистрация и дерегистрация; 5.Как се определя местоизпълнението на доставките; 6.Какви видове данъчни ставкирегламентира закона и какви са условия за тяхното прилагане; 7.Кога и при какви обстоятелства възниква данъчното събитие заа доставките и кога данъкът за тях става изискуем; 8. Какви са условията и изискванията за ползване на данъчен кредит; 9.Какви са условията, сроковете и процедурите за възстановяване на данъка; 10.Какви декларации по ЗДДС са задължени да подават данъчно задължените лица; 11. Как се санкционира и наказва неспазването на закона. І. ОБЩИ НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗДДС В общите разпоредби на закона се определя кои сделки и доставки са обект на облагане с ДДС, кои лица се приемат за "данъчно задължени " по смисъла на закона, какво е стока или услуга и доставка на стока или на услуга по смисъла на закона, и кои доставки се приемат от него за облагаеми. І.1.Сделки и доставки, обект на облагане с ДДС Обект на облагане с ДДС са възмездните облагаеми доставки на стока или услуга; възмездните вътреобщностни придобивания (ВОП) с място на изпълнение на територията на страната, извършени от регистрирани по ЗДДС закон лица или от лица, за които е възникнало задължение за регистрация; възмездните ВОП на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната; възмездните ВОП на акцизни стоки с място на изпълнение на територията на страната получени от данъчно задължени лица или от данъчно незадължени юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС. Обект на облагане с ДДС е и вносът на стоки. Речник: "Възмездна" по смисъла на ЗДДС е всяка доставка на стока и/или услуга, извършвана срещу възнаграждение, както и доставките на стоки и/или услуги, извършвани без възнаграждение, които се приемат за възмездни при условията и по реда съответно на чл. 6, ал. 3 от закона за стоките и чл. 9, ал. 3 за услугите. "Стока" по смисъла на закона (чл. 5, ал.1) е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, включително стандартн

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв