Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Ако напишете в Google "недостиг на оборотен капитал" за по-малко от една секунда ще получите над 13 000 резултата. Факт - проблемът с недостига на оборотен капитал е значителен. Същевременно нашият опит от други изследвания показва наличие на небалансиран растеж, причинен от ръст на текущите активи, които (в зависимост от подхода при тяхното разглеждане) представляват част от, или самият, оборотен капитал. Съществува ли някакво противоречене в представените факти - недостиг и ръст на оборотен капитал?! Проблематиката допълнително бива усилвана от данни за ръст на междуфирмената задлъжнялост, които не могат да се интерпретират еднозначно. Настоящата поредица от статии е посветена на всички аспекти, засягащи характеристиката, стопанското значение, структурата и политиките по управлението на оборотния капитал. Предвид на факта, че разглежданата тематика засяга всички бизнес области, тя да бъде представена по максимално разбираем начин - с множество реални примери и онагледявания. Част I. Концепция, структура и цикъл на оборотния капитал 1. Какво представлява оборотния капитал? Обикновено, повечето от мениджърите свързват оборотния капитал с "налични пари". Това схващане е получило широка гражданственост като се свързва и с ликвидността. Днес е обичайно да чуете или прочетете "липса на оборотен капитал", "липса на ликвидност" и т.н. Същевременно, факт е, че ако познаваме същността на оборотния капитал, ако знаем къде да го "намираме" във финансовите отчети, ако познаваме неговото времево изражение, ще ни бъде много по-лесно да го управляваме. Нека повторим въпроса: Къде във финансовите отчети да "намираме" оборотния капитал? Обикновено, отговорът на този въпрос гласи: "В Счетоводния баланс", и това е точно така, но веднага след това се появява допълнението за наличието на различни становища за това какво е оборотен капитал. Тези становища (концепции) са две: o оборотен капитал = брутен оборотен капитал и o оборотен капитал = нетен оборотен капитал. Независимо от наличието на различни теоретични становища за това какво представлява оборотния капитал, можем да посочим, че балансовите елементи, чрез които се проявява това понятие са: o текущи активи и o текущи пасиви. Макар категориите "актив", "пасив", както и "текущи активи и текущи пасиви" да са добре познати на мениджърите, с оглед възприетият подход на представяне, нека припомним тяхната същност. Общоприетите (в някаква степен и като легални) определения на активи и пасиви са представени в Общите положения към Международните стандарти за финансово отчитане [1]. Според тези дефиниции: o Актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат от минало събитие и от който се очаква бъдеща стопанска изгода за предприятието; o Пасив е сегашно задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ поток от ресурси на предприятието, съдържащ икономически ползи. Практиката показва, че значително по-разбираемо е да се каже, че активите са ресурсите, които създават стойност в бизнеса, а пасивите - задълженията, възникващи в процеса на бизнеса [2]. В допълнение: доколкото активите изразяват имущестество (ресурси), а пасивите показват собственост (задължение) е важно да посочим, че пасивите са претенция към активите. Претенция, представяща тази част от ресурсите, принадлежаща на собствениците и тази, принадлежаща на кредиторите.

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв