Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  В търговския закон няма специални правила за този вид договор. Затова за него могат да се прилагат разпоредбите на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ относно свободното определяне на съдържанието му, доколкото това не противоречи на други законови норми и добрите нрави. СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗ Ако ползваме определението, дадено в § 1, т. 10 от ДР на ЗКПО, франчайзът е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги. Би могло да се каже, че франчайзът (използва се и наимено-ванието франчайзинг) е вид стратегически съюз, форма на проникване на международните пазари, която форма обикновено се прилага от фирми с престижна търговска марка и утвърден престиж (имидж). По същество, чрез договора за франчайз компанията, носител на търговската марка (франчайзодател) предоставя при определени условия марката си на друга, по-малка фирма, за ползване (франчайзополучател). Обект на договора за франчайз и основен актив за фран-чайзополучателя е престижната марка, предоставена му от франчайзодателя. Заплащането се договаря. Обикновено първоначално е "твърдо" възнаграждение и последващо процент от печалбата, която реализира франчайзополучателя чрез ползването на търговската марка. Този вид договори намират широко разпространение в сферата на търговията на дребно и услугите. Франчайзът съвпада с неизключителната или териториално изключителната лицензия на търговската марка /виж чл. 587 от Т3/. Освен това, франчайзодателят предоставя на другата страна ноу-хау, техническа помощ, резервни части, обучение на персонала, рекламна стратегия, управленска концепция и материални и нематериални активи, характерни за съответния бизнес. С договора франчайзополучателят се задължава да спазва зададените от франчайзодателя стандарти, качество на продуктите и услугите и да следва очертаната маркетингова политика. Той е длъжен да допуска франчайзодателя да прави проверки, доколко се спазват тези поети задължения.

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв