Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

  Виж повече

 • Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

  Динамиката в развитието на промишлеността и селското стопанство трайно обуславят необходимостта от преразглеждане на някои основни постулати при формулиране производствената стратегия и счетоводната политика на предприятието. То е активно развиваща се " жива единица", съединяваща труд и капитал и като такава създава и преразпределя стойност, която подлежи на реализация на пазара. Осъзнатата човешка дейност от изпълнението стопанската функция на предприятието налага обаче и преразглеждането на онези особени превантивни функции на отделителната система на предприятието, а именно тези, свързани с политиката по предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Борбата с вредоносните ефекти и превенцията на техния негативен ефект върху околната среда не е задача от миналото, а важен стълб на екологично устойчивото и икономически проспериращото развитие на фирмения бизнес. Самият характер и природа на екологичните щети са в определени в Закон за отчитането за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. В чл. 1 от посочения нормативен акт се персонифицират видовете екологични щети- 1. Защитени видове и местообитания, които причиняват значително отрицателно въздействие върху достигането или запазването на тяхното благоприятно консервационно състояние 2. Води и водните тела, които причиняват значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхността и подземните води, с изключение на случаите на чл. 15е от ЗВ 3. Почви, които създават значителен риск за човешкото здраве в резултат на замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане във, върху или под почвата на вещества, препарати, организми или микроорганизми Законът в чл. 6 ясно разписва функциите на компетентните по този закон органи. Това са : " Министърът на околната среда и водите " Директорите на РИОСВ " Директорите на басейновите дирекции за управление на водите " Директорите на национални паркове Законът ясно разграничава функциите на оправомощените длъжностни лица. С чл. 15 /1/ задължава министърът на околната среда и водите да създаде и поддържа публичен регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1. Това правно задължение инкорпорира отговорност за реално управление и контрол на определените в цитираната правна норма оператори. В следващите норми законодателят развива диспозитива като изисква предоставяне на информация от страна на органите на изпълнителната власт, които издават лицензи, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация за извършване на дейности на министъра на околната среда и водите.

 • Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

  Виж повече

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв