Списание Актив

Брой: 9/9.2014

Основна тема: Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

Теми на броя:

Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

Предназначението на основния капитал е да осигури на предприятието необходимите му ресурси за осъществяване на стопанската му дейност. Веднъж формиран капиталът може текущо да бъде променян - увеличаван или намаляван, а причините за промяната могат да имат различно естество : необходимост от повече собствени средства; разширяване на дейността; спазване на нормативно изискване; демонстриране но по-голяма икономическа мощ; привличане на стратегически инвеститори; оздравяване на предприятието; преструктуриране и др. С увеличаването на основния капитала се променя първоначалния му размер, установен в устава или учредителния договор, като за целта се спазват разпоредбите на Търговския закон (ТЗ). Преди да се премине към увеличаване на капитала, независимо от начина по който ще се извърши това увеличение, е необходимо първоначално записаният капитал да бъде внесен напълно. Това се отнася само за АД и КДА . Решението за увеличаване на капитала се взема от общото събрание . При ООД общото събрание е единственият орган, който може да вземе това решение и то с единодушие. При АД освен от общото събрание (с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции) при вземане на решението участват и членовете на управителния съвет (съвета на директорите). В продължение на пет години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване на нови акции (чл. 196 от ТЗ) . Увеличението на капитала е форма на изменение на устава, съответно дружествения договор.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв