Списание Актив

Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

В стопанския живот е възможно и доста често се случва, едно търговско дружество да предприеме дейности в различни отраслови (бизнес) области, в различни географски райони, при прилагане на различни методи и пр.,както и да има комбиниране на тези условия.Всяка от тези области на дейност ще има различна ефективност.За капиталовложителите и другите потребители на финансовите отчети на предприятието, представлява интерес да знаят в какви области действа предприятието и какви са резултатите от различните дейности или места на осъществяванто им. Това изисква организацията на счетоводството да е такава, че да позволява: * за нуждите на правилното управление на дейностите, ръководството на предприятието да получава необходимата информация. Тя се определя от ръководството и не подлежи на регламентиране. *в отчетите да фигурира такава специфична информация, която да позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на отделните бизнес дейности или на дейността в различните географски райони, което подлежи на регламентиране и е обект на настоящия материал. Разглеждането на този въпрос изисква да бъде изяснено: *какво следва да се разбира под сегменти; *обхвата и прилагането на МСФО 8; *каква информация следва да оповестява предприятието; *каква организация се изисква. Тези въпроси са обект на третиране в Международния стандарт за финансови отчети (МСФО) 8 Оперативни сегменти. Български аналог в момента няма , което предполага неговото (на стандарта)приложение от всички търговски дружества, които трябва да оповестяват такава информация . Стандартът следва да се прилага от предприятията за: а) самостоятелните или индивидуални финансови отчети на предприятие: аа) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари), или аб) подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети пред комисия по ценни книжа или друга регулаторна организация за целите на издаване на какъвто и да било клас инструменти на публичния пазар. б) консолидираните финансови отчети на група с предприятие майка, която отговаря на същите тези изисквания относно дълговите или капиталовите инструменти и представяне на своите финансови отчети.

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

Основна тема: Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв