Списание Актив

Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

Актуалността на настоящата тема се обуславя от това, че през последните години, като специфични източници на придобиване на дълготрайни активи за предприятията се налагат финансирането и преотстъпеният данък по чл.189б от ЗКПО. Тези източници съобразно дефинираната им същност имат различно счетоводно и данъчно третиране. За представянето на спецификите и разликите в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък, е необходим и базисен преглед на същността на тези понятия и тяхното счетоводно третиране. Финансирането, съгласно приложимите счетоводни стандарти-(СС20-Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ и МСС20-Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ), се дефинира като правителствено дарение и се изразява в предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието. А "правителство" съгласно стандарта е всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище. Стандартът дефинира следните форми на проява на финансиранията (правителствени дарения):

СЪСТАВИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ- ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ.проф.д.ик.н. Христина Колева, регистриран одитор

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда. автор: Жанет Богомилова

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОТО НА КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДАНИЯТА НА ДДС . автор: Любка Ценова

Индивидуални трудови спорове.автор: Гошо Мушкаров

НОВ РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ.автор: Аспасия Петкова

Оперативни сегменти. автор:Доц. д-р Живко Бонев

ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗ. автор: Евгени Рангелов

ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТЕМАТА ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Правото на труд, образование и други права в публичната сфера. автор: Галина Николова

Практически наръчник по ЗДДС. автор: Лиляна Панева

Разходи на предприятието за предотвратяване на екологични щети като обект на счетоводството.автор:Данаил Зарев

Счетоводно отчитане на номиналното и ефективното увеличение на капитала. автор: ас.д-р Ралица Данчева

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ. автор: Петър Петров

Основна тема: Специфики и разлики в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. автор: Мина Димитрова

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв