Списание Актив

Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

Трудовата книжка е утвърден от Министерството на труда официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства относно трудовата дейност на работника или служителя. Затова всеки работник или служител трябва да има редовно попълнена и заверена трудова книжка. Не се попълва трудова книжка за лицата, които упражняват труд без трудови отношения - управители на търговски дружества, еднолични търговци, държавни служители по съответните закони, изпълнители по граждански договори и пр. Тези лица не работят по трудови договори и отношенията им не се уреждат по Кодекса на труда. Когато постъпи на работа, наред с другите документи работникът или служителят е длъжен да представи трудовата си книжка на работодателя, който взима необходимите данни от нея и я връща на лицето. Ако постъпва за първи път на работа и няма трудова книжка, работникът или служителят писмено декларира това обстоятелство и работодателят е длъжен за своя сметка да го снабди с трудова книжка в петдневен срок. Работодателят трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник по образец за издадените от него трудови книжки. Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, нова труда книжка се издава от съответната инспекция по труда въз основа на писмено искане на виновният за загубването (работодателят или работника или служителя). Искането се придружава с удостоверения от предишните работодатели. Стойността на издадената при загубване трудова книжка се плаща от виновния - работник или служител или работодател.

Основна тема: Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58894 лв
1 GBP = 2.23286 лв