Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Настоящият материал цели да разясни реда и условията за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане в някои специфични случаи. Такъв случай е например получаването на този вид обезщетение от бащата вместо от майката. За да може бащата да придобие право на парично обезщетение за бременност и раждане, е необходимо да са налице следните условия: 1. майката да е дала изричното си съгласие за това обстоятелство; 2. детето да е навършило 6-месечна възраст. При наличието на тези две обстоятелства, бащата може да получава обезщетението за бременност и раждане за остатъка от 410 дни. От това право могат да се ползват всички бащи на малки деца, които са работници или служители, както и тези, които са самоосигуряващи се лица, осигурени за риска "Общо заболяване и майчинство" и които ползват остатъка от отпуска за бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето и/или получават обезщетението, предвидено за това време. Както вече посочихме този вид обезщетение се полага на бащата (осиновителят), който със съгласието на майката (осиновителката) и след навършване на 6-месечна възраст на детето, ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни, които се полагат при бременност и раждане ( виж чл. 163, ал. 8 Кодекса на труда). За времето, през което бащата (осиновителят) ползва остатъка от отпуска, отпускът по бременност и раждане на майката се прекъсва . През време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител има право на парично обезщетение от фондовете на държавното обществено осигуряване в размера, предвиден за отпуска поради бременност и раждане, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, ако отговаря на условията по чл. 48а от КСО, т.е. ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство. Бащата има право на това обезщетение и когато не е работник или служител, т. е. когато не ползва отпуск по трудов договор, но има качеството на самоосигуряващо се лице и се осигурява за риска общо заболяване и майчинство. Необходимо условие, за да възникне правото на обезщетение на осигурения баща е, майката да има право на обезщетение поради бременност и раждане. Тоест правото на получава обезщетение за остатъка от 410 дни след навършване на 6-месечна възраст на детето не е самостоятелно право на осигурения баща, а зависи от правото на майката на това обезщетение. След промените в чл. 48а от КСО, които са в сила от 01.01.2009 г. осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 12 месеца осигурителен стаж се отнася за лицата, при които отпускът поради бременност и раждане е започнал след 31.12.2008 г. Преди тази дата се изискваше 6 месеца стаж. Тези условия се отнасят, както за майката, така и за бащата, в случаите, когато ползва остатъка от отпуска и получава обезщетението.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв