Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  За целите на облагането с ДДС с понятието "конгресен туризъм" се квалифицират случаите, при които при провеждането на семинари, конференции, рекламни или представителни мероприятия се ползват пакети от услуги с включено в тях настаняване и други стоки и/или услуги. В случаите, при които цената пакета от доставки е определена общо, възниква хипотезата на чл.128 от ЗДДС, при съгласно която, когато дадена доставка е придружена от доставки на други стоки или услуги, и тяхната цена е определена общо, за целите на облагането с ДДС се приема, че едната доставка е основна, а другата (ите)- съпътстваща (и). В такива случаи, по силата на чл.128 от ЗДДС, режимът за облагане на основната доставка е приложим и за съпътстващата (ите) я. Според писмо на НАП изх. № 91-00-276 от 2008 г. съпътстваща е тази доставка, която няма самостоятелно значение за получателя й, и той не би сключил сделка, за да придобие предмета или резултата от нейното осъществяване, но при дадените конкретни обстятелства тя се явява допълнение или належаща необходимост за придобиването на резултата или предмета на основната доставка. 1. Приложението на чл.128 и на Глава шестнадесета от ЗДДС при конгресния туризъм В преобладаващия брой от случаите за доставки на пакети от услуги в сферата на туризма, състоящи се от нощувки и други допълнителни услуги с общо определена цена, настаняването се явява основна, а другите услуги - допълнителни. В резултат на това доставчиците, предоставящи от свое име на пътуващи лица услуги за настаняване, получени от други данъчно задължени лица, облагат доставките си по реда на глава шестнадесета от ЗДДС, т.е. начисляват ДДС върху маржа на цената на целия пакет от доставки. При доставките на пакети от услуги с включено настаняване и други стоки и/или услуги във връзка с т.нар. "конгресен туризъм" цената на които е определена общо, квалификацията на отделните доставки на основна и съпътстващи, не винаги е толкова еднозначна, т.е. настаняването не винаги се приема за основна. Причина за това е фактът, че настаняването и другите съпровождащи го доставки не е самоцел на участниците в мероприятието, а средство да се възползват от най- добрите условия за участие в него. Те не биха сключили сделка за настаняване, ако то не беше свързано с това участие. Следователно при образователните семинари например доставката на информационната (образователната) услуга, обект на съответното мероприятие, е основната, а не съпътстваща доставка. Това поставя под въпрос квалификацията на пакета от доставки, предоставяни на участниците в него, като пакет от туристически услуги. Той, от своя страна, поставя под съмнение приложимостта на режима за облагане на ОТУ към тези доставки. Пример : Фирма, регистрирана по ЗДДС, организира семинар, който ще се проведе в конферентната зала на хотел в България. За нуждите на учустниците в семинара тя закупува от хотелиера пакет от доставки на стоки и услуги с включени нощувки, предоставен като доставка All inclusive. Фирмата препродава пакета на участниците в семинара - физически и юридически лица, заедно с доставките, свързани с неговото провеждане (организиране, лектори, информационни материали, и др.п).

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв