Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Особеностите при данъчното облагане на земеделските производители, регистрирани като юридически лица по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите се проявяват в процеса на прилагане на специфичните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. В същото време особеностите при данъчното облагане на земеделските производители, регистрирани като еднолични търговци се проявяват в зависимост от разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица в съответствие с общите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, както при всички други предприятия. Така с приближаването на края на селскостопанската година е важно да се привлече вниманието на счетоводните практики, ангажирани с дейността на земеделските производители към законоустановеният ред и начини за: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА По повод определянето на данъчния финансов резултат на предприятията на земеделските производители е необходимо да се припомни, че то се осъществява като счетоводният финансов резултат по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) се преобразува по ред, определен в част втора на Закона за корпоративното подоходно облагане с данъчни постоянни разлики, с данъчни временни разлики и с други предвидени суми, при което положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба, а отрицателният - данъчна загуба. Така във връзка с формирането на данъчния финансов резултат за отчетната година е необходимо да се обърне внимание само на някои от общите и на специфичните разпоредби на закона, които са определящи за земеделските производители, както следва: 1. разпоредбата на ал. 2 от чл. 36 на ЗКПО, по силата на която се увеличава счетоводният финансов резултат с превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. В този контекст е постановено, че непризнатата по силата на посочената разпоредба част от счетоводните разходи в рамките на отчетната година се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив. От горепосочената разпоредба на данъчния закон се вижда, че за нейната практическа приложимост е необходимо да се изхожда от правилата и подходите, аргументирани в СС 41 "Селско стопанство", от който се разбира, че "Биологичен актив" е придобито и контролирано от предприятието живо животно или растение в резултат на минали събития, от управлението на което се очаква икономическа изгода, а "Селскостопанска продукция" е първоначално придобит полезен продукт от биологични активи на предприятието, който се идентифицира като отделен актив в момента на отделянето му от биологичния актив. В тази връзка е необходимо счетоводните практики от отрасъл земеделие и животновъдство да вземат под внимание и следващите по ред указания на счетоводният стандарт, според който биологичните активи и селскостопанската продукция се признават само когато предприятието контролира актива в резултат на минали събития и когато съществува достатъчна вероятност предприятието да придобие икономическа изгода; когато са достоверно измерими.

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв