Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Що е давностен срок по смисъла на ЗКПО? В юридически смисъл, давността е период от време, с изтичането на който се погасява едно право или възниква ново право. В ЗКПО с изтичането на опреден давностен срок законодателят свързва, възникване на правото да се признаят като данъчен разход обезценени и отписани вземания и задължения, когато отговарят на изискванията, посочени в ЗКПО. Давностните срокове, с изтичането на които възниква правото да се признаят като данъчен разход обезценени и отписани вземания и задължения са уредени законодателно в чл. 37 и чл.46, във връзка с чл.34 от ЗКПО; в чл.42 от Закона за счетоводството (ЗСч.); в чл.110-120 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в чл. 109, 171, 174 от ДОПК. Разпоредбите на ЗЗД се прилагат спрямо данъчните задължения, доколкото в данъчното законодателство няма предвиден друг специален ред за прилагане на давността. Общото между посочените правни норми, е че те имат императивен (задължителен) характер, както за органите по приходите, за данъчнозадължените, така и за третите лица, до които се отнасят. От 1 януари 2014 г. законодателят е предвидил в чл.34, ал.1 от ЗКПО, че разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл.37 от посочения закон. Разпоредбата на чл.37, ал.1 от ЗКПО посочва, че непризнатите за данъчни цели разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл.3 4 от ЗКПО се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелствата, посочени в т.1 - т.6 от чл.37, ал.1 от ЗКПО, а именно: 1. изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо; 1.1./ с изтичане на тригодишна давност се погасяват /чл.111 от ЗЗД/: а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност; б) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. 1.2. Всички останали вземания се погасавят с изтичане на петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо /чл.110 от ЗЗД/: 2. преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон; 3. възмездно прехвърляне на вземането; 4. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането; 5. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането; 6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част. Следователно от 1 януари 2014 г., давностният срок ще бъде изтекъл за тези счетоводни разходи, за които към момента на отписването на вземането като несъбираемо, те са отразени в надлежни документи. Например, през 2014г. могат да се отразят като счетоводни разходи изразяващи се в отписване на вземанията, възникнали през 2008 г. и 2009 г. като несъбираеми, само ако от датата на тяхната изискуемост до 2014 г. са изминали три или пет години или са налице някоя от останалите хипотези, посочени в чл. 37, ал.1, т. 1- 6 от ЗКПО.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв