Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Съгласно разпоредбите на чл. 61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при: 1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка); 2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти; 3. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. На практика заведените активи в данъчния амортизационен план не следва да се променят по отношение на начислените амортизациии за данъчни цели и други величини, които влияят при определянето на техните стойности. Тези стойности са определени в чл. 53 от ЗКПО: (1) Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива. В случаите по чл. 64, ал. 1 и чл. 67 данъчната амортизируема стойност е сумата на: 1. последващите разходи - в случаите по чл. 64, ал. 1; 2. непризнатите за данъчни цели разходи - в случаите по чл. 67. (2) Годишната данъчна амортизация е начислената в данъчния амортизационен план амортизация за съответната година съгласно изискванията на тази глава. (3) Начислената данъчна амортизация е сумата от годишните данъчни амортизации за съответния актив. Начислената данъчна амортизация не може да превишава данъчната амортизируема стойност на актива. (4) Данъчната стойност е данъчната амортизируема стойност на актива, намалена с начислената данъчна амортизация за него. Често срещани случаи в практиката са неправилно класифицирани разходи за придобиване на дълготраен актив и съответно неговото незавеждане в данъчния амортизационен план, и неправилно начислени амортизации за данъчни цели - като неправилно класифициран данъчен актив в съответната данъчна категория, неправилно определена данъчна амортизационна норма и фактически технически грешки при начисляването на данъчните амортизации. Поради тази причина ще разгледаме два вида грешки, свързани с неправилното определяне на данъчните стойности и данъчните амортизации на данъчните амортизируеми активи в данъчния амортизационен план:

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв