Списание Актив

Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

Резюме: Отчитането на 20-процентната такса по чл.35а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) като текущ разход на предприятието - производител на електроенергия, създава негативи за финансовото му състояние. Този подход е систематически неправилен, а при наличие на проектно финансиране - води до влошаване на показателите, характеризиращи кредитоспособността в качествен аспект. Ключови думи: кредитоспособност, инвестиционно банкиране, DSCR, DSRA, енергия от възобновяенми източници. JEL: G24, G32, Q48 1. Въведение С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, в точка 2 от параграф 6, беше променен Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Създаде се чл.35а, който регламентира такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия, а именно (ДВ 2013): "Чл. 35а. (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса. (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула: ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %, където: ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия; ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност; КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5. (3) Производителите на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия са задължени за таксата по ал. 1." Предвид на посочените промени резонно възниква въпроса: "Как следва да се осчетоводи посочената такса?". Абстрахирайки се от съществуващите становища и препоръки, в следващите редове ще бъдат представени възможностите за счетоводно отразяване на посочената в чл. 35а от ЗЕВИ такса, като се акцентира върху финансовите аспекти и последствия за дружествата (реализирали инвестиции във възобновяеми енергийни източници чрез проектно финансиране). 2. Варианти на счетоводно отразяване на таксата по чл.35а от ЗЕВИ и отражението им върху кредитоспособността 2.1. Отчитане на таксата като разход за данък За правилната преценка относно осчетоводяването на таксата по чл.35а от ЗЕВИ, следва да се анализира нейната икономическа същност и характеристики, както и съотносимостта на същите към основополагащите счетоводни принципи - текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата. Предвид посоченото в чл. 35а, ал. 1, чл. 35б, ал. 4 и 35в, ал. 1 и ал.2 от ЗЕВИ, считаме че посочената такса е невъзвращаема, което и придава характеристиките на данък. Конкретен аргумент в тази насока е записаното в ал. 2 на чл.35в от ЗЕВИ, че "таксата по чл. 35а не подлежи на възстановяване.". Допълнителен правен аргумент е константната практика на Конституционният съд (КС), която (практика) посочва, като "отличителен елемент при таксите е, че те винаги се заплащат заради получаването на някаква обслужваща дейност или услуга. Дейността или услугата не представляват насрещна престация, а елемент от фактическия състав на таксата." (КС 2013). Дори и да отхвърлим посочените правни аргументи (поради факта, че към датата на написване на настоящия материал е допуснато за разглеждане от Конституционният съд искане за обявяване на противоконституционността на тази такса (КС 2014)), то счетоводният принцип за съпоставимост между приходите и разходите изисква приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване (Закон за счетоводството 2002). Т.е. между получените приходи и понесените разходи следва да е налице съществуването на пряка икономическа зависимост - разходите да водят до нарастване на икономическата изгода, а не обратното. В конкретно разглеждания случай с 20-процентната такса по чл.35а от ЗЕВИ, per argumentum a contrario, разходите не създават прихода, напротив - видно от законовата регламентация размера на таксата се определя от количеството изкупена електроенергия.

Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв