Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  През последните години поради непрекъснатото нарастване на между фирмената задлъжнялост, просрочието и несъбираемостта на вземанията е постоянно събитие за фирмите в страната, поради което отписването и обезценката на тези несъбираеми и трудно събираеми вземания е системна счетоводна процедура. За данъчното третиране на счетоводните разходи от отписване и обезценка на вземанията са създадени специфични данъчни норми от ЗКПО, които от 2007г. до 2014г. са многократно допълвани и изменяни. Всички тези факти и обстоятелства правят темата за приходите и разходите от последващи оценки и отписване на вземания актуална в счетоводен и данъчен аспект. I.Счетоводно третиране на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания Вземанията по своята същност са финансови активи и на основание СС 32 и МСС 39 "Финансови инструменти", се отчитат по тяхната първоначална стойност, която е цената на придобиване (себестойност) за вземанията без фиксиран падеж и амортизирана първоначална стойност (амортизирана стойност) за вземанията с фиксиран падеж, намалена с евентуална загуба от обезценка. 1. Изисквания за начисляване и корекции на обезценка на вземанията Значим етап от процеса на оценка на финансовите активи, в т.ч. вземанията е проверката за наличие на обективни доказателства за евентуална обезценка. Примерни обективни доказателства за обезценка на вземанията, дефинирани от приложимите счетоводни стандарти са: - Значително финансово затруднение на длъжника; - Нарушение на договор, като неизпълнение на условия или просрочие в плащанията; - Става вероятно, че длъжникът ще бъде обявен в несъстоятелност, ще подлежи на ликвидация или друго финансово оздравяване; - Неблагоприятни промени в платежния статут на длъжника породени от национални или местни икономически условия; - Неблагоприятни промени в условията на икономическия сектор на длъжника, които оказват влияние върху длъжниците в групата и други. Сумата на обезценката на вземанията е счетоводна приблизителна оценка и като такава се определя и коригира, съобразно изискванията за приблизителните оценки, регламентирани с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, и СС 8- Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика. С цитираните приложими счетоводни стандарти (МСС8; МСС 39 и СС8; СС 32) за обезценката на вземанията, са регламентирани следните изисквания: " Начисляване на загуби от обезценка на вземания, както и корекцията им може да се извършва от предприятието, текущо през годината, но задължително към датата на годишния финансов отчет. Начисляването на приблизителната оценка се извършва на основата на най- последната налична и надеждна информация към балансовата дата за състоянието на даден актив, в случая това е очаквания размер на събиране на вземането; " Сумата на загубата от обезценка на вземанията се определя, като разлика между балансовата стойност на вземането и стойността на очакваните бъдещи парични потоци. Балансовата стойност на вземането се намалява или директно, или чрез корективна сметка. Сумата на загубата от обезценка се признава като текущ разход. Счетоводно това се извършва чрез задължаване на съответната разходна счетоводна сметка, по която начисляването на приблизителната оценка се включва в отчета за приходите и разходите. Това може да бъде сметка "Разходи (Загуби) от обезценки на вземания"; " Приблизителните оценки на вземанията подлежат на преразглеждане и корекции, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се основавали в резултат от получена нова информация, или допълнително натрупан опит. По своята същност преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с предходни периоди и не представлява корекция на грешки; " Когато в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и спадът може по обективен начин да се свърже със събитие, което възниква, след като обезценката е призната (например: подобрение на

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв