Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  С Регламент (ЕС) № 634/2014 на Европейската комисия от 13 юни 2014 г. в приложението към Регламент (ЕО) №1126/2008 се вмъква Разяснение 21 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) "Налози". По-нататък накратко ще запознаем читателите с разяснението. Всички предприятия прилагат това Разяснение най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 17 юни 2014 г. Разяснение 21 "Налози" се прилага за годишни периоди, които започват на 1-ви януари 2014 г. или след това. Разрешава се и по-ранно прилагане. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи на 1 януари 2014 г. или след това. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага разяснението за по-ранен период, тогава то оповестява този факт. Промените в счетоводната политика, произтичаща от първоначалното прилагане на настоящото разяснение, се отчитат със задна дата в съответствие с МСС 8 "Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки". Разяснение 21 "Налози" разглежда счетоводното отчитане на задължението за плащане на налог, когато това задължение попада в обхвата на МСС 37 "Провизии, условни пасиви и условни активи". В него се разглежда и счетоводното му отчитане, когато времето на възникване и размерът му са сигурни. За целите на Разяснение 21 "налог" е изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, наложен на предприятията от държавата в съответствие със законодателството (законови и/или подзаконови актове), с изключение на: а) изходящите потоци от ресурси, които попадат в обхвата на други стандарти (като данъците върху дохода, обхванати от МСС 12 "Данъци върху дохода"); както и б б) глобите или другите санкции, които се налагат за нарушения на законодателството.

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв