Списание Актив
 • Тема на броя:
  Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  В условията на непрекъснато нарастваща глобализация на световното икономическо пространство все по-осезателна е необходимостта от ускоряване на процесите на конвергенция в сферата на счетоводството и възприемане на единни, глобално действащи счетоводни стандарти. Това предполага нарастващо сближаване на счетоводните стандарти, използвани понастоящем в различните държави по света. Съществуващите разнообразни изисквания по отношение съставянето на финансовите отчети в отделните държави произтичат от редица икономически, социални, правни, политически и други обстоятелства, както и от това, че различните страни отдават преимуществено значение на различни групи потребители на финансовите отчети, когато определят националните изисквания в областта на счетоводството. Различията при изготвянето на финансовите отчети са свързани главно с техния обхват, формата и съдържанието на отделните им елементи, степента на подробност на оповестяванията, с прилагането на различни бази за оценяване и критерии за признаването на статии в отчетите. Сред най-важните предпоставки, обуславящи процесите на конвергенция в сферата на счетоводството са: - необходимостта от постигане на по-голяма ориентираност на финансовата информация към нуждите на инвеститорите; - глобалната интеграция на капиталовите пазари, което означава, че инвеститорите имат по-лесен и по-бърз достъп до инвестиционни възможности по целия свят, и затова се нуждаят от по-съпоставима финансова информация; - нуждата на транснационалните компании да си осигуряват чуждестранен капитал от различни капиталови пазари по света, при което да не се налага да съставят голям брой различни финансови отчети, за да удовлетворят изискванията на различни счетоводни стандарти; - регионалната политическа и икономическа хармонизация (например усилията в тази насока в Европейския съюз, които наред с търговската, инвестиционната и други дейности, засягат и сферата на счетоводството); - натискът на транснационалните компании за по-унифицирани стандарти, които да доведат до улесняване на финансовото отчитане и до намаляване на разходите по изготвянето на финансовите отчети във всички страни, в които работят.

 • ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

  Виж повече

 • Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв