Списание Актив

Брой: 7/7.2014

Основна тема: Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Теми на броя:

Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

При производството, съхранението в данъчни складове, употре-бата, движението и обезпечението на акцизни стоки се използват значителен брой данъчни документи, които по брой и сложност не отстъпват на документацията по ЗДДС. В следващите редове ще се спрем само на основни операции, свързани с документирането и счетоводното отчитане на акцизни стоки по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и Правилника за прилагането му, I. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ ЗАДС и Правилника по прилагането му регламентират опре-делени изисквания за документиране и отчетност на производството, съхраняването, движението и обезпечението на акцизни стоки, 1. Данъчни документи Като данъчни документи са регламентирани следните: а/Акцизен данъчен документ. Издава се на датата, на която акцизните стоки са освободени за потребление по смисъла на чл. от закона. Изключенията от тези случаи са посочени в т. 5 и т. 15-18 на същата законова норма. Данъчните акцизни документи се издават в два екземпляра и се отразяват в счетоводството и в регистрите за данъчния период, в който са издадени, и за тях действат общите изичсквания, че поправки и добавки не се разрешават, а погрешно съставени данъчни документи се анулират и се издават нови, а анулираните се съхраняват до ревизията. Срокът за съхраняване на данъчните акцизни документи е 5 години от изтичането на данъчния период, за който се отнасят. Примерно, данъчен акцизен документ, издаден на 16 август 2010 г. трябва да се съхранява до края на 2015 г. При кражба, загубване или повреждане на данъчен акцизен документ трябва незабавно да се уведоми съответното митническо-поделение. Данъчните акцизни документи могат да се издават ръчно или автоматично. ВАЖНО!!! Данъчен акцизен документ се издава при извеждане от данъчен склад на акцизни стоки за всяко превозно средство.

Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв