Списание Актив

Давностният срок при обезценени и отписани вземания и задължения, в сила от 1 януари 2014 г. автор: Любка Ценова

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ГРЕШКИТЕ ПРИ НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ. автор: Георги Петков

ДДС за доставките при т.нар. "конгресен туризъм" . автор: Лиляна Панева

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. автор: Цветан Станкулов

Изменение на Международните счетоводни стандарти. автор: Марин Гълъбов

Как категорията труд увеличава осигурителния стаж?автор: Аспасия Петкова

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО. автор:Доц. д-р Диана Петрова

ОТЧИТАНЕТО НА ТАКСАТА ПО ЧЛ. 35a ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НЕ Е САМО СЧЕТОВОДЕН ПРОБЛЕМ. автор: Петър Петров

Права на държавния служител . автор: Жанет Богомилова

Приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания -счетоводно и данъчно третиране.Промени в данъчния режим за 2014 година.автор: Мина Димитрова

Специфични случаи при изплащането на обезщетението за бременност и раждане?автор: Галина Николова

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ. автор: Евгени Рангелов

Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Този въпрос е свързан с изготвянето на консолидираните отчети за дадена група от предприятия, свързани по пътя на контрола, често наричани "икономическа група" Групата се състои от "предприятието майка и неговите дъщерни предприятия". Тя може да има различна структура, тъй като е възможно развитието и в различни посоки : хоризонтално, вертикално и смесено (комбинирано). За групата, като цяло, независимо от развитието и, се изготвя консолидиранийя отчет, който представлява Финансов отчет, в който активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите и паричните потоци на предприятието майка и на неговите дъщерни предприятия са представени като такива на едно стопанско предприятие." В края на 2013 г бе приет МСФО 10 Консолидиране на финансови отчети , целящ да установи принципите за представяне и изготвяне на консолидирани финансови отчети, когато дадено предприятие (предприятие майка), контролира едно или повече други предприятия (дъщерни предприятия), В него се определя и установява принципа на контрол като база за консолидиране и определя как се прилага този принцип, за да се установи дали даден инвеститор контролира предприятието, в което е инвестирано. Въведен е принципът на възвръщаемостта. Счита се , че инвеститорът контролира предприятието, в което е инвестиран , когато той (инвеститорът) е изложен на или има права върху променливата възвръщаемост от неговото участие в споменатото предприятие и може да оказва въздействие върху тази възвръщаемост посредством неговите правомощия. Посоченото е свързано с определянето на инвеститора, който следва, като предприятие майка, да изготвя ксонсолидиран отчет и състава на групата. Всичко това е особено важно и трябва да се има предвид, при изготвянето на консолидирания финансов отчет, защото то определя изготващия този отчет (майката), обхватът на отчета (съставът на групата) и какъв резултат трябва да се постигне - отчет като на едно общо предприятие..

Трудовата книжка. автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: Технология на консолидирането на финансовите отчети. автор: доц. д-р Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 7/7.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв