Списание Актив
  • Тема на броя:
    НЯКОИ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО. автор:доц.д-р Живко Бонев

    Недвижимото имущество обхваща земи и трайно прикрепените към тях сгради, постройки и други съоръжения. Те могат да бъдат придобивани по различен начин - основно покупка, строителствно, безвъзмездно предоставяне. Този процес е свързан с различни правни и професионални регламенти. На тази основа често възникват въпроси и неточности относно счетоводното им отчитане. Друга причина за това е, че в много случаи се придобиват едновременно различни по своя характер нетекущи (дълготрайни) активи. Типичен случай в това отношение е придобиването на сграда или част от сграда, при което се придобива и терен или други трайно прикрепени активи и пр.. Всички те са дълготрайни активи, но с различни характеристики: * Придобитата сграда или част от нея е нетекущ (дълготраен) материален актив с ограничен полезен живот и следователно амортизируем актив. * Теренът е с неограничен полезен живот и на тази основа - неамортизируем дълготраен актив. * Трайно прикрепените към земята активи са амортизируеми материални активи от някоя класификационна група нетекущи активи. * В някои случаи се придобива и право на строеж. Има нотариални актове, при които заедно с прехвърляне на собствеността на терен или част от сграда се прехвърля и право на строеж и пр . Последното отразява правото на ползване на чужд материален актив и е с по-особена правна регламентация. Като ограничено вещно право е много близко до нематериален дълготраен актив. Даже има по-стари указания, които условно насочват към такова третиране . В Чл. 181, ал.1 от Закона за устройство на територията е предвидено: " Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж." Посочения текст, създава възможност, при определени случаи на придобиване на недвижими имоти ,да се придобива и право на строеж. Алиеня втора определя, че "след завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея." Това означава, че ограниченото вещно право е трансформирано в собственост.

Брой: 6/6.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74831 лв
1 GBP = 2.18766 лв