Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Трудовата дисциплина обхваща включва изпълнението на всички задължения на работника или служителя в процеса на работата. Нарушения на установени от други закони наредби, правила и норми, извън тези по трудовите отношения, не представлява нарушение на трудовата дисциплина и не дава основание за търсене на дисциплинарна отговорност от работодателя. Разбира се в Кодекса на труда е определен ред за търсене и налагане на административнонаказателна отговорност за допуснати нарушения на трудовата дисциплина. Но тя не може да бъде търсена от работодателя, а само от оправомощен за това орган - Държавната агенция "Главна инспекция по труда". Какво отговорност по Кодекса на труда може да се търси от водача на служебен автомобил за причинено от него пътно транспортно произшествие? Допуснато по вина на водача на товарен автомобил пътно произшествие представлява нарушение на трудовата дисциплина и е основание за дисциплинарно наказание от работодателя. Но едновременно с това то е и нарушение на Закона за движението по пътищата, по който водачът подлежи на административнонаказателна отговорност пред компетентния държавен орган (глоба, отнемане на документа за правоуправление и пр.). Ако при произшествието има пострадали хора, налице е основание и за търсене на наказателна отговорност, която се реализира чрез съд и съответната присъда. 1. Нарушения на трудовата дисциплина Основните задължения на работника или служителя като страна по трудовото правоотношение се определят по следния начин: " нормативно определени в разпоредбите на чл. 126 и др. от Кодекса на труда, на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и др., както и в подзаконовите актове по прилагането им; " от работодателя - чрез длъжностната характеристика и правилника за вътрешния трудов ред; " договорени с трудовия договор и допълнителните споразумения към него. Следва да се отбележи, че определените от работодателя или договорени между страните задължения не могат да противоречат на императивните разпоредби, установени с действащото българско законодателство и на постигнатото с колективния трудов договор съгласие, нито да ги заобикалят. Поради изключително многообразния характер на трудовите задължения не е възможно да се направи за тях изчерпателен списък, а оттук да се даде и пълен списък на техните нарушения. Поради това, прието е посочените в чл. 187 от КТ основни видове нарушения на трудовата дисциплина да се използват като правни основания за работодателя да търси дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв