Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Социалните разходи, които прави работодателят са пряко свързани с използване на работна сила. Те са аналогични на експлоатационните разходи за използване на материално-веществени ресурси. Разходите за полагането на работната сила придобиват социален характер поради спецификата на човешкия труд. Обхвата и нивото на тези разходи зависят от икономическото и социално развитие на една страна, от равнището на работната заплата, от държавната политика и от други фактори. Социалните разходи имат конкретно и специфично предназначение. Основната цел е да се съхрани здравето и работоспособността на трудещите се и да се повиши качеството на трудовия процес. Социалните разходи се определят от необходимостта да се покрият социалните рискове, да се създадат безопасни и здравословни условия на труд. Социалните разходи са производствена необходимост и се признават като производствени разходи на работодателя. От една страна социалните разходи водят до нарастване на разходи и оскъпяват цената на труда, а от друга страна те повишават ефективността на човешкия ресурс, което е добре както за работодателя, така и за работника. Социалните разходи на работодателя се трансформират в социални доходи за работника, създават му сигурност от доходи, нормална и безопасна трудова среда. В зависимост от правната им регламентираност социалните разходи са задължителни, които са в резултат на държавната социална политика и доброволни, които са заслуга на фирмената политика. Задължителните социални разходи включват: -задължително социално осигуряване - покриват се социални разходи като пенсии, общо заболяване, професионални заболявания, трудова злополука, майчинство и отглеждане на деца; -задължително социално осигуряване за безработица - произтича от Закона за защита на безработицата и насърчаване на заетостта; -задължително здравно осигуряване; -задължения за работодателя от Закона за безопасни условия на труд- работодателят е длъжен да привежда параметрите на работната среда съобразно нормативните изисквания; -разходи за социални обезщетения по Кодекса на труда. Доброволни социални разходи: - разходи за доброволно социално осигуряване; - разходи за доброволно осигуряване за безработица; - разходи за доброволно здравно осигуряване; - разходи за професионална квалификация; - допълнителни разходи за социални обезщетения. В пазарните икономики осигурителната тежест се споделя от работодателя и от работника в различни съотношения. В зависимост от тежестта, безопасността и трудовите рискове у нас има тристепенна скала за категоризиране на труда: трета категория за тези, които работят при нормални условия на работната среда; втора категория труд за тези, които работят при условия на работната среда отклоняващи се от нормалните, първа категория труд за тези, които работят при вредни и рискови параметри на работната среда - работещи под вода, под земя и във въздуха. При полагането на различни видове труд, правото на социална защита е различно.

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв