Списание Актив

Брой: 5/5.2014

Основна тема: Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

Теми на броя:

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

Изплащането на пенсии на упълномощени лица Правилата на чл. 64 от НПОС уреждат изплащането на пенсии на упълномощени лица. Когато пенсионер не може да получи лично пенсията си, тя може да се изплати на упълномощено от него лице. Пълномощното следва да е с нотариално заверен подпис. В чужбина подписът на упълномощителя се заверява от българските дипломатически и консулски представителства. От 9.04.2013 г. е в сила актуалната редакция на чл. 64, ал. 2 от НПОС, според която данните от документа за самоличност на упълномощения, както и номерът и датата на издаване на пълномощното се вписват в графа "Бележки по изплащането" на изплащателния картон, а копие от пълномощното се съхранява в пощенската станция. Важно е да се знае, че когато упълномощителят оттегли пълномощното или упълномощи друго лице да получава пенсията му, своевременно следва да уведоми пощенската станция или банката за това обстоятелство. Забележка: Пенсия за текущия месец или пенсионен запис (за част от месеца, за цял месец или набрана сума от пенсия) може да се получи чрез изрично пълномощно без нотариална заверка на подписа. В тези случаи се изисква документ за самоличност на упълномощения. По такъв вид пълномощно може да се извърши плащане най-много 3 пъти в една календарна година, като всеки път се представя отделно пълномощно. В него упълномощителят декларира, че не е ползвал това право повече от 3 пъти през календарната година и вписва всички данни от своя документ за самоличност. Данните от документа за самоличност на упълномощителя се сверяват с данните от изплащателния му картон. В тези случаи пълномощното се задържа в пощенската станция и се съхранява 3 години след изтичането на годината, през която е изплатена пенсията. След този срок то се унищожава, при условие че е извършена финансова ревизия на пощенската станция. Когато пенсията се изплаща със запис, пълномощното се прилага към записа.

Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв