Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Определеният максимален размер на пенсиите предизвиква недоволство както сред тези, които биха получавали по-високи от този размер пенсии, така и от пенсионерите с по-ниски пенсии. Първите са недоволни, защото не получават действително полагащия им се по-висок размер, а останалите, че в сравнение с техните пенсии този размер им се струва висок. Отдавна в обществото битува мнение, че с тавана на пенсиите се нарушават правата на гражданите, ощетени да получат това, което в действителност им се дължи. Настоящият материал няма за цел да взема страна в спора между гражданите и институциите, а само да отбележи някои основни моменти, имащи отношение към т.нар. таван на пенсиите. И така, определянето на максималния размер на пенсиите и премахването на така наречения таван на пенсиите не може да се извежда като самостоятелна тема. Въпросът с максималния размер трябва да се разглежда успоредно с въпроса за гарантираните диференцирани минимални размери на пенсиите. В унисон с принципа на солидарността, не случайно развитите пенсионни системи са възприели както минимални, така и максимални законово определени параметри по отношение изплащания размер на пенсията. Ограниченият максимален размер на пенсиите не е новост за осигурителното законодателство, а само за различните периоди от време е променяно нивото на ограничението, в зависимост от разполагаемите финансови ресурси на бюджета. Например, съгласно Закона за пенсиите за изслужено време от 1926 г., размерът на получаваната месечна пенсия не е можел да бъде по-голям от 5500 лв., нито по-малък от 500 лв. През 1975 г. в Закона за пенсиите /отм./, действал до 31.12.1999 г. се създава разпоредба, според която размерът на пенсията не може да надвишава трудовото възнаграждение, от което е изчислена. С нов текст в същия закон през 1990 г. се предвиди размерът на пенсията или сборът от пенсиите да не надвишава 500 лв. месечно. От 1992 г. до 2003 г. максималният размер на пенсията се измерваше със социалната пенсия за старост. През 2003 г. бе постигнато споразумение между представители на работодателите и синдикатите, в което страните се споразумяха месечният максимален размер на получаваните една или повече пенсии да бъде обвързан с коефициента на заместване на трудовия доход и ръста на максималния осигурителен доход, като е прието да бъде процентно съотношение от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, върху който са се събирали осигурителни вноски. С § 4, т. 33, буква "в" от ПЗР на ЗБДОО/2014 г. е направена промяна в § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, съгласно която максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя считано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За пенсиите, отпуснати до 31.12.2018 г. това означава, че при нарастване на максималния осигурителен доход ще нараства и максималния размер на пенсията.

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв