Списание Актив

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

Следва да се има предвид,че лице, което е задължено по закон да удържа и внася данък или задължителни осигурителни вноски, но не удържи и не внесе данъка и вноските, е солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък или осигурителни вноски . Обаче, в случаите, когато лицето е удържало данъка или задължителните осигурителни вноски,но не ги е внесло,то дължи невнесения данък или задължителните осигурителни вноски, а отговорността на носителя на задължението се погасява - чл.18,ал.2 от ДОПК. Регламентирането на отговорността на трети лица по чл.19 от ДОПК е специфична данъчна материя, която трябва добре да се познава в процеса на прилагането на данъчните закони. Отговорността на трето лице - член на орган на управление или управител се регламентира в чл.19 от ДОПК. Когато член на органа на управление или управител на задължаното лице укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите и вследствие на това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, той отговаря за несъбраното задължение. Изключително важно е, че управител или член на орган на управление, който недобросъвестно извърши плащане в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задължаното лице безвъзмездно или по цени ,заначително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по този причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговалря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото - чл.19,ал.2 от ДОПК. За да възникне отговорността по чл. 19, ал.1 е необходимо на лицата -физически или юридически да са известни съответните факти, но въпреки това при наличие на задължение за обявяването им, същите не са ги обявявили пред приходната администрация. Следвада се има предвид,че задължението за подаване на декларации е за това лице, член на орган на управление, което има право да представлява юридическото лице пред трети лица. Когато повече от едно лице има право да представлява юридическото лице, отговорност по чл. 19 може да възникне за всеки представляващ. В тази връзка се поставя въпросът за възникването на отговорност при неподаване на съответните данъчни декларации или такива, свързани със задължителното обществено осигуряване.

За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

Основна тема: Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв