Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Задължението за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС влезе в сила още от 01.01.2010 г., но въпреки изминалите вече четири години от тогава един от най- често задаваните въпроси напоследък е въпросът кога едно физическо лице следва да се регистрира по този ред и какви задължения поражда за него тази регистрация. Интерес към него проявяват предимно физически лица, предлагащи или получаващи услуги в сферата на медицината, информационните технологии, онлайн търговията и услугите, осъществявани по електронен път. С цел внасяне на яснота по някои от тези въпроси в следващото изложение ще бъде даден отговор на по- важните от тях. 1.Общи положения 1.1. Какво представлява регистрацията по чл. 97а от ЗДДС и кои лица подлежат на такава регистрация? Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС е вид специфична регистрация за целите на ЗДДС, която е различна от задължителната регистрация по общ ред (тази по чл. 96, ал. 1 от закона на база формиран облагаем оборот за период от 12 последователни месеци; и по избор на лицата съгласно чл. 100, ал. 1 от закона), както и от регистрацията за ВОП (чл. 99), дистанционни продажби (чл. 98) или доставки на стоки с монтаж и/или инсталиране (чл. 97). Задължени за такава регистрация са всички нерегистрирани за целите на облагането с ДДС лица (включително физически), които извършват доставки на услуги с местоизпълнение на територията на друга държава -членка и/или получават облагаеми доставки на услуги с местоизпълнение на територията на страната, данъкът за които е изискуем от получателя им по реда на чл. 82, ал. 2 от закона. Важно: Понятието "местоизпълнение на доставки" няма предвид територията на държавата, т.е. географското място, където се изпълнява съответната услуга, а местоизпълнението на доставката й по смисъла на чл. 21 от ЗДДС. Предвид същественото значение, което има местоизпълнението на извършваните и/ или получавани доставки на услуги за възникване на задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС следва да се обърне особено внимание на всички разпоредби на чл. 21 от закона (не само на чл. 21, ал. 2 ) относно условията за определяне местоизпълнението на доставките за всеки конкретен вид услуга. Следователно основанията за регистрация по чл. 97а от ЗДДС са две. Задължено да се регистрира по нея е: - всяко данъчно задължено по смисъла на чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. В тази хипотеза е без значение дали доставчикът на услугата е установен в държава - членка на ЕС или в трета страна. Такова лице например е нерегистриран за целите на ЗДДС лекар, получава облагаеми доставки на консултантски услуги от лице, установено в държава членка на ЕС или в трета страна, както и нерегистрирано по ЗДДС лице, което купува право на реклами във Facebook, Google Adwords или др.п. и - всяко данъчно задължено по смисъла на ЗДДС лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. В тази хипотеза попада например дейността на фирми, които излъчват на сайтовете си реклами на Google, дейността на фирми и лица, които правят преводи за от чужбина, както и извършването на услуги за медицински изпитания, научни публикации, преводи и др.п., осъществявани от лица с медицинска или подобна на нея дейности. Важно относно регистрацията по чл. 97а от ЗДДС: 1.1.а) Вместо регистрация по чл. 97а от закона данъчно задължените лица имат право по свой избор (на основание чл. 100, ал. 1 от закона) да се регистрират за облагане по общ ред. Това ще им позволи да приспадат данъкът, който им е начислен по фактури за закупени стоки и услуги и този, който са си самоначислили за получени такива съответно по реда на чл. 84 или чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона. При преценката за това кой от двата варианта е за предпочитане следва да се има предвид, че: - по силата на чл. 108,

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв