Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Особеностите в данъчното облагане на преобразуващи се търговски дружества и кооперации се свързват преди всичко с реда за формиране на данъчния финансов резултат за годината на преобразуването. В този смисъл обект на внимание на заинтересованите данъчно задължени лица трябва да бъде данъчната трактовка на ефектите приходи (печалби) и разходи (загуби), произтичащи от акта на преобразуването съгласно специфичните разпоредби на глава деветнадесета от ЗКПО, както следва: 1. по раздел I - общи положения, свързани с преобразуването. В текстовете на раздел I са определени понятията, обслужващи този дял от нормативната уредба, каквито са: дата на преобразуване; последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество; данъчно облагане за последния данъчен период; данъчно третиране на преобразуване чрез промяна на правната форма и т.н. Но за практическата реализация на целите, произтичащи от този раздел ще припомним, че според чл. 114 от ЗКПО "Последен данъчен период" при прекратяване на преобразуващо се дружество това е периодът от началото на годината до датата на преобразуването. А за преобразуващите се дружества, които са новообразувани през годината на преобразуване, последен данъчен период е периодът от датата на учредяването до датата на преобразуването. В този смисъл трябва да се има предвид, че при започване на процедурата по преобразуване на търговски дружества и кооперации се прилагат съответните разпоредби на данъчния закон, каквито са: 1.1. разпоредбата на чл. 115 - данъчно облагане за последния данъчен период. От анонса към тази позиция е видно, че в практически план данъчната трактовка на ефектите от преобразуване и прекратяване на предприятия е регламентирана във: а) текста на ал. 1 от чл. 115, по силата на който преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона, при което данъчното облагане е окончателно. В този контекст е необходимо да се отбележи, че този общ ред на преобразуване е доста консервативен, като се прилага само в определени особени случаи, когато се налага по ясен и категоричен начин да се защитят интересите на фиска. В останалите, т.е. в специфичните режими на преобразуване, които са регламентирани в разпоредби на глава деветнадесета от данъчния закон, се прилагат и специфични норми за трактовка на ефектите, отчитани при самото преобразуване. И вече в конкретен план трябва да се има предвид, че за последния данъчен период на преобразуващо се или прекратяващо се дружество или кооперация се изготвя отчет за приходите и разходите (отчет за доходите), който обхваща периода от началото на годината (датата на учредяване) до датата, когато е вписано решението за преобразуване. За припомняне, по силата на чл. 263ж от Търговския закон, както и според текста на чл. 113 от ЗКПО дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър.

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв