Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Осъществяваната от търговските банки посредническа дейност, намира проявление в различни по вид операции. В състава на многобройните и разнообразни операции, които осъществяват търговските банки у нас се включват и операциите по форфетиране. Съгласно постановките в Закона за кредитните институции (чл. 2, ал. 2, т. 12) търговските банки могат да извършват и дейности по "придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други)" Форфетингът (форфайтинг, или сделка "а форфе") е "сделка при която едно лице (форфетьор) купува вземане на друго лице чрез сконтиране на издадени от платеца търговски ценни книжа." В специализираната литература факторинга и форфетирането в редица случаи се използват като синоними, въпреки действащата нормативна уредба в тази област. Без да се навлиза в дълбочина при характеризирането същността на факторинговите и форфетинговите операции, като механизъм на осъществяване и правен институт следва да се отбележи, че между тях съществуват определени различия, които в известна степен оказват влияние и върху организирания в търговските банки счетоводно-отчетен процес. Като съществено различие, което оказва влияние върху счетоводно-отчетния процес в банките е, че вземането при форфетинговите операции се прехвърля чрез сконтиране пред банката или друга финансова институция на търговска ценна книга (менителница или запис на заповед) , издадени от платеца по сделката, докато при факторинга прехвърлянето на вземанията се извършва чрез договор за цесия. Принципно форфетинговите операции намират широко приложение при сделките, свързани с международната търговия (износа на стоки и др.).

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв