Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Вече в няколко броя на списанието разглеждам сложната и интересна проблематика, свързаната с нормативната уредба и счетоводно отчитане на концесионирането, но въпросът с концесията за строителство изглежда най-труден, актуален и мотивиращ разсъждения. Подобна констатация е обусловена от факта, че по отношение концесията за услуги и добива съществуват конкретни ПКР на Комитета по прилагане на МСС и МСФО, докато строителството остава подчинено на изискванията на МСС № 11 Договори за строителство. Тази особеност в тълкуването на строителството като дейност и наличието на отделен МСС 38 Нематериални активи, отнесено към колизията между европейско и национално законодателство по посочения проблем, наистина превръща процесът на счетоводно отчитане на концесията за строителство не само в предизвикателство, а в сериозно изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. Преди да се спрем в детайли на цялостната система и скритите проблеми пред счетоводното отчитане на този тип концесии, то задължително трябва да направим преглед на урегулиращата я нормативна база. Съгласно чл. 2 на Закона за концесиите (ЗКонц.) " концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, представена от концедент на капиталово търговско дружество- концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск". От тази дефиниция е видно, че взаимоотношенията между концесионер и концедент се основават на базата на сключен договор, като е налице императивен правен режим, постановяващ концесионерът да изгради, управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск". Този юридически факт, регламентиран в общата й дефиниция, е от ключово значение, ще видим по-нататък за ценообразуването и ползването на обекта за строителството. Съгласно чл. 3 (1) от този закон " концесията за строителство има за предмет частично или цялостно изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията или от това право и компенсация от страна на концедента по чл. 6".

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв