Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Виж повече

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  В бр. 101 от 22.11.2013 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, а с преходните и заключителните му разпоредби и допълнения в Закона за подпомагане на земеделските производители, в който се създава нова глава "Ваучери за гориво". Съгласно разпоредбите на последния, ваучерите се предоставят на регистрираните земеделски производители за компенсиране на част от разходите им за първично производство на земеделска продукция и се ползват само от тях. В тази връзка при част от земеделските производители, в т.ч. и някои земеделски кооперации, възникнаха притеснения дали ще могат да получат ваучери за гориво, при положение, че нямат собствена техника и ползват външни услуги за извършване на всички механизирани селскостопански мероприятия. Притесненията идват от там, че в закона не е казано изрично, как трябва да се процедира в случаите, когато ваучерите са издадени на земеделския производител, а селскостопанската техника е собственост на друго физическо или юридическо лице. Разработените от Министерство на земеделието и храните указания и методика и формулярите във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първоначалното селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери", според някои земеделски производители, също не дават отговор на този въпрос. В този кратък коментар ще се опитам да дам отговор на следните въпроси: 1. Могат ли земеделските производители, които нямат собствена селскостопанска техника и при необходимост ползват външни услуги, да ползват намалената акцизна ставка? 2. Как счетоводно следва да бъдат отразени ваучерите за горива от земеделските производители, ползващи външни услуги за механизираните селскостопански работи? В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Глава четвърта "а" Ваучери за гориво са регламентирани условията, начина и сроковете за предоставяне на ваучери за гориво на земеделските производители. Съгласно ЗПЗП, ваучерът за гориво е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски производител, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (т.46, § 1 от Допълнителните разпоредби). Законът за счетоводството (ЗСч) регламентира реда и начина за счетоводното отчитане в предприятията, което се организира съгласно разпоредбите на закона, приложимите счетоводни стандарти и утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗСч активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв