Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изисквания и структура на финансовите отчети, които предприятията трябва да публикуват в Търговския регистър. автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19 ОТ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • За тавана на пенсиите. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. автор: Евгени Рангелов

  Неблагоприятната икономическа обстановка у нас през пос-ледните няколко години дадоха съществено отражение на разходите за инвестиции, в това число и чрез договор за финансов лизинг. Затрудненията на предприятията в производствено и финансово от-ношение намалиха доставките на ново оборудване, в това число и чрез финансов лизинг, а от друга страна създадоха проблеми за посрещане на лизинговите вноски в срок. В резултат на това банките и другите лизингодатели прибягват до прекратяване на договорите за финансов лизинг и търсят вземанията си, обезпечени с ипотеки и залози. Лизингополучателите също са принудени да предприемат крайни мерки-връщат активите, получени по финансов лизинг или търсят възможност да ги продадат или предоставят чрез втори договор за финансов лизинг на трети лица. Независимо дали лизингодателят или лизингополучателят предприема подобни мерки, говорим за прекратен договор за финансов лизинг. При прекратяването на договора лизингодателят не дължи платените до момента вноски, а ги отчита като наемни вноски за времето, през което лизингополучателят е ползвал актива. Това е така, защото според чл. 88 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ договорът за лизинг, като договор с периодично плащане/изпълнение не може да бъде развален с обратна сила. На практика финансовият лизинг, след прекратяване на договора, се превръща в експлоатационен лизинг. Тази промяна изисква съответстващото счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС. Действията при прекратяването са различни, в зависимост от това, кога се прекратява договора за финансов лизинг-през първата година на сключването му или в следваща година. Да покажем счетоводното отчитане с числен пример.

 • Правила за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС за физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на ползване на ваучери за горива от регистрирани земеделски производители . автор: Наталия Чернева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФОРФЕТИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. автор: Венцислав Вечев

  Виж повече

 • Счетоводното отчитане на концесията за строителство- предизвикателство или изпитание пред съставителя на ГФО на предприятието концесионер. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания. автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

Брой: 5/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв